Utfyllende bestemmelser om referansedata

Kommisjonsdelegert forordning (EU) nr. …/… av [dato] som supplerer europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 når det gjelder tekniske reguleringsstandarder for data standarder og formater for finansielle instrumenters referansedata og tekniske tiltak i forhold til ordninger som skal utføres av European Securities and Markets Authority og nasjonal myndigheter

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No …/.. of XXX supplementing Regulation EU No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the data standards and formats for financial instrument reference data and technical measures in relation to arrangements to be made by the European Securities and Markets Authority and competent authorities

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.09.2015

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

ESMA sendte forslag til teknisk standard (RTS) til Kommisjonen 28. september 2015.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordningen gir utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 (MiFIR) artikkel 27. Den gir nærmere regler om hvordan og hvor ofte referansedata skal innberettes til tilsynsmyndighetene. Forordningen stiller også krav til hvilke systemer og tiltak som aktørene må ha/utføre for å sikre at referansedata blir håndtert i overenstemmelse med de krav som stilles.

Vurdering

Rettsakten vil etter planen tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett sammen med MiFID II/MiFIR.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: Forordning 600/2014

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen