Utfyllende bestemmelser til MiFID om organisering av verdipapirforetak som benytter algoritmer

Kommisjonsdelegert forordning (EU) nr. .../… av [dato] som supplerer europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU når det gjelder tekniske reguleringsstandarder om organisatoriske krav til verdipapirforetak som benytter algoritmer

Commission delegated Regulation (EU) No …/… of [date] supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying organisational requirements of investment firms engaged in algorithmic trading, providing direct electronic access and acting as general clearing members

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.09.2015

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.06.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

ESMA sendte forslag til teknisk standard (RTS) til Kommisjonen 28. september 2015.

Kommisjonsforordningen er en teknisk standard som gir utfyllende bestemmelser til direktiv 2014/65 (MiFID).

Den fastsetter krav til organisering av verdipapirforetak som benytter algoritmer, herunder nærmere krav til systemer og risikokontroll. Det gis også utfyllende bestemmelser for verdipapirforetak som er tilbyder av "Direct Electronic Access" (DEA-tilgang) og foretak som er "General Clearing Members" (GCM). Videre fastsettes det krav til dokumentasjon av ordre for verdipapirforetak som benytter algoritmer i sin virksomhet. Kravene knytter seg både til hvilke opplysninger som skal dokumenteres, lagringstid og formatet som skal benyttes.

Vurdering

Rettsakten vil etter planen tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett sammen med MiFID II/MiFIR.
 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 2014/65/EF

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen