Utfyllende bestemmelser til MiFIR om transaksjonsrapportering

Kommisjonsdelegert forordning (EU) nr. …/… av [dato] som supplerer europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 når det gjelder tekniske reguleringsstandarder om transaksjonsrapportering til nasjonale myndigheter

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No …/.. of [date] supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the reporting of transactions to competent authorities

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.09.2015

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.06.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

ESMA sendte forslag til teknisk standard (RTS) til Kommisjonen 28. september 2015.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordningen gir utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 (MiFIR). Den angir hvilke krav som stilles i forbindelse med transaksjonsrapporteringen, herunder hvem som i nærmere angitte tilfeller har rapporteringsansvaret. Det gis også bestemmelser om hvordan ulik informasjon skal angis/betegnes i rapportene.

Vurdering

Rettsakten vil etter planen tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett sammen med MiFID II/MiFIR.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: Forordning 600/2014

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen