Utfyllende bestemmelser til MiFIR om "volume cap mechanism" m.m.

Kommisjonsdelegert forordning (EU) nr. …/… av [dato] som supplerer europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter når det gjelder tekniske reguleringsstandarder om "volume cap machanism" og bestemmelsen om informasjon med hensyn til gjennomsiktighet og andre beregninger

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No …/.. of [date] supplementing Regulation EU No 600/2014 of the European Parliament and of the Council on markets in financial instruments with regard to regulatory technical standards on the volume cap mechanism and the provision of information for the purposes of transparency and other calculations.

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.09.2015

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.06.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

ESMA sendte forslag til teknisk standard (RTS) til Kommisjonen 28. september 2015.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordningen er en teknisk standard som gir utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 (MiFIR). Forordningen angir nærmere hvilke rapporeringsforpliktelser markedsplasser og "Consolidated tape provider", nasjonale tilsynsmyndigheter og ESMA har i forbindelse med "volume cap machanism". Den gir også bestemmelser om informasjon som skal gis vedr. beregninger i forbindelse med kravene til gjennomsiktighet, og andre beregninger.

Vurdering

Rettsakten vil etter planen tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett sammen med MiFID II/MiFIR.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: Forordning 600/2014

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen