MAR - utfyllende forordning vedr. investeringsanbefalinger

Kommisjones delegerte forordnig (EU) 2016/958 av 9. mars 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt gjelder reguleringsmessige tekniske standarder til fastleggelse av de tekniske ordninger med henblikk på en objektiv fremleggelse av investeringsanbefalinger eller andre opplysninger med anbefalinger om eller forslag til en investeringsstrategi og avsløring av særlige interesser eller angivelse av interessekonflikter

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/958 supplementing Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the technical arrangements for objective presentation of investment recommendations or other information recommending or suggesting an investment strategy and for disclosure of particular interests or indications of conflicts of interest - suppl. MAR

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.04.2016

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester og Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.11.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Forordningen er trådt i kraft i EU, men foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen. 

Sammendrag av innhold

Den delegerte forordningen til MAR (Market Abuse Regulation) inneholder regler om objektivisering av investeringsanbefalinger samt offentliggjøring av tilknytninger som kan gi interessekonflikter. Forordningen pålegger de som utarbeider eller utbrer investeringsanbefalinger å utvise tilbørlig aktsomhet mht å sikre at opplysningene fremstilles objektivt og slik at den enkeltes interesser og mulige interessekonflikter kan avdekkes.

Merknader
Rettslige konsekvenser

For å gjennomføre bestemmelsene i norsk rett, er man avhengig av at basisforordning 596/2014 (MAR) tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett. Det tas sikte på at denne tekniske standarden vil bli gjennomført som forskrift i Norge.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføringen av forordningen antas ikke å ha vesentlige administrative eller økonomiske konsekvenser.  

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Forordningen er EØS-relevant. Det er behov for tekniske tilpasninger for ikrafttredelse av forordningen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 958/2016
Basis rettsaktnr.: (EU) nr. 596/2014
Celexnr.: 32016R0958

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.03.2016
Frist returnering standardskjema: 01.07.2016
Dato returnert standardskjema: 06.07.2016
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker