Alkoholsterke drikker, endringer i 32000R2870, referansemetoder for analyser

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/635 av 22. april 2016 om endring i vedlegget til forordning (EF) nr. 2870/2000 når det gjelder visse referansemetoder for analyse av alkoholsterke drikker.

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/635 of 22 April 2016 amending the Annex to Regulation (EC) No 2870/2000 as regards certain reference methods for the analysis of spirit drinks.

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.04.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.06.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XXVII. Alkoholsterke drikker

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordningen går etter "ordinær prosedyre".

Forordningen endrer visse deler av vedlegget til forordning (EF) nr. 2870/2000 om fastsettelse av EUs referansemetoder for analyse av alkoholsterke drikker. Mer konkret innføres det analysemetoder for bestemmelse av flyktig syreinnhold og totalt sukkerinnhold i visse alkoholsterke drikker. Dessuten innføres det en analysemetode for bestemmelse av innhold av visse bestanddeler fra tre (som kan stamme fra lagring av den alkoholsterke drikken i trefat), for visse kategorier alkoholsterke drikker, der det stilles krav om eller åpnes for at den alkoholsterke drikken lagres i trefat. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av forordningen i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 11. oktober 2006 nr. 1148 om alkoholsterke og aromatiserte drikker mv.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet kan ikke se at gjennomføring av forordningen i norsk rett vil kunne medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning verken for norske virksomheter, myndighetene eller samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Helse- og omsorgsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og Miljøverndepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet mener at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0635/2016
Basis rettsaktnr.: 32008R0110
Celexnr.: 32016R0635

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.04.2016
Frist returnering standardskjema: 29.07.2016
Dato returnert standardskjema: 02.06.2016
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 17.03.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 57/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 02.05.2016
Høringsfrist: 13.06.2016
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker