Alkoholsterke drikker, sletting av geografiske betegnelser i vedlegg III i forordning (EF) nr. 110/2008.

Kommisjonsforordning (EU) 2016/1067 av 1. juli 2016 om endringer i vedlegg III i Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 om definisjon av, betegnelse på og presentasjon, merking og beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker.

Commission Regulation (EU) 2016/1067 of 1 July 2016 amending Annex III to Regulation (EC) No 110/2008 of the European Parliament and of the Council on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of spirit drinks.

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.04.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.08.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XXVII. Alkoholsterke drikker

Status

Forordningen er vedtatt i EU og er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Forordningen endrer vedlegg III (liste over beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker) i forordning (EF) nr. 110/2008, ved at den sletter 87 av de 330 geografiske betegnelsene på alkoholsterke drikker som var beskyttet i vedlegg III per 20. februar 2008. De 87 geografiske betegnelsene slettes på grunn av at de aktuelle medlemsstatene ikke sendte inn såkalte tekniske filer til Kommisjonen for de aktuelle alkoholsterke drikkene, innen fristen 20. februar 2015 jf. artikkel 20 nr. 1 og nr. 3 i forordning (EF) nr. 110/2008.

Det er ikke mulig å se direkte av ordlyden i forordningen, hvilke 87 geografiske betegnelser som slettes i vedlegg III til forordning (EF) nr. 110/2008.

De øvrige 243 geografiske betegnelsene som medlemsstatene sendte inn såkalte tekniske filer for innen fristen 20. februar 2015, vil fortsatt stå oppført i vedlegg III fram til Kommisjonen har tatt stilling til om de tekniske filene oppfyller kravene til tekniske filer i artiklene 15 og 17 i forordning (EF) nr. 110/2008.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av forordningen i norsk rett medfører behov for endring i forskrift 11. oktober 2006 nr. 1148 om alkoholsterke og aromatiserte drikker mv.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet kan ikke se at gjennomføring av forordningen i norsk rett vil kunne medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning verken for norske virksomheter, myndigheter eller samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader

Forordningen er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Mattilsynet mener at forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 20

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: Forordning (EU) 2016/1067
Basis rettsaktnr.: 32008R0110
Celexnr.: 32016R1067

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.03.2016
Frist returnering standardskjema: 02.08.2016
Dato returnert standardskjema: 28.08.2019
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 19.08.2019
Høringsfrist: 27.09.2019
Frist for gjennomføring:

Lenker