Forsiden

Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier

Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2017/2397 av 12. desember 2017 om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner innenfor transportsektoren innlands vannveier og om oppheving av rådsdirektiv 96/50/EF og 91/672/EØF

Directive (EU) 2017/2397 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2017 on the recognition of professional qualifications in inland navigation and repealing Council Directive 96/50/EC and Council Directive 91/672/EEC

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.04.2016

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: IV. Transport på innlands vannvei

Status

Sammendrag av innhold

Formålet med forslaget er å legge til rette for arbeidsmobilitet i transportsektoren innlands vannveier ved å sikre at yrkeskvalifikasjoner er anerkjent i hele unionen. Initiativet bygger på over 19 års erfaring med gjennomføring av direktiv 96/50/EU og 91/672/EEC som imidlertid er begrenset til gjensidig anerkjennelse av skipsførere som arbeider på innlands vannveier i EU, unntatt Rhinen.


Forslaget til direktiv setter vilkår og prosedyrer for sertifisering av kvalifikasjoner for personell som er involvert i drift av fartøy som frakter gods og passasjerer på innlands vannveier i EU, og anerkjennelse av slike kvalifikasjoner i medlemsstatene.
 

Merknader

Til forskjell fra Kommisjonsforslaget (art. 35), er transformasjonsforpliktelsen i direktivet (art.39) utformet detaljert. Etter den endelige ordlyden som er vedtatt av parlamentet og rådet er det bare medlemsstater hvor seilas på indre vannveier ikke er teknisk mulig som ikke er forpliktet til å gjennomføre direktivet. 

ESA vedtok i 1996 samme prosedyre som EU-kommisjonen ved å legge til grunn at EU/EØS-stater som ikke har innenlands vannveier, ikke er pålagt å implementere rettsaktene om innenlands vannveier. Forslaget er EØS-relevant for det tilfellet at en EFTA EØS-stat har eller vil opprette indre vannveier. Norge har ikke innlands vannveier som omfattes av forslaget.

Sakkyndige instansers merknader

Da forslaget ikke skal gjennomføres i norsk rett har saken ikke vært forelagt hovedorganisasjonene.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2016)82
Rettsaktnr.: 2017/2397
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32017L2397

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.01.2018
Frist returnering standardskjema: 23.02.2018
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker