Anerkjennelse av yrkeskvalifikasjoner innenfor indre vannveier

Forslag til direktiv fra Europaparlamentet og Rådet om anerkjennelse av yrkeskvalifikasjoner innenfor transportsektoren innlands vannveier og opphevelse av Rådsdirektiv (Council Directive) 96/50/EC og Rådsdirektiv 91/672/EEC

Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the recognition of professional qualifications in inland navigation and repealing Council Directive 96/50/EC and Council Directive 91/672/EEC

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.04.2016

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Sammendrag av innhold

Formålet med forslaget er å legge til rette for arbeidsmobilitet i transportsektoren innlands vannveier ved å sikre at yrkeskvalifikasjoner er anerkjent i hele unionen. Initiativet bygger på over 19 års erfaring med gjennomføring av direktiv 96/50/EU og 91/672/EEC som imidlertid er begrenset til gjensidig anerkjennelse av skipsførere som arbeider på innlands vannveier i EU, unntatt Rhinen.


Forslaget til direktiv setter vilkår og prosedyrer for sertifisering av kvalifikasjoner for personell som er involvert i drift av fartøy som frakter gods og passasjerer på innlands vannveier i EU, og anerkjennelse av slike kvalifikasjoner i medlemsstatene.
 

Merknader

ESA vedtok i 1996 samme prosedyre som EU-kommisjonen ved å legge til grunn at EU/EØS-stater som ikke har innenlandske vannveier, ikke er pålagt å implementere rettsaktene om innenlands vannveier. Forslaget er EØS-relevant for det tilfellet at en EFTA EØS-stat har eller vil opprette indre vannveier.   Norge har ikke innlands vannveier som omfattes av forslaget.

Sakkyndige instansers merknader

Da forslaget ikke skal gjennomføres i norsk rett har saken ikke vært forelagt hovedorganisasjonene.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2016)82
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker