Biocid-prosedyrer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1802 av 11. oktober 2016 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 414/2013 om spesifisering av prosedyre for godkjenning av samme biocidprodukter i samsvar med forordning (EU) nr. 528/2012

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1802 of 11 October 2016 amending Implementing Regulation (EU) No 414/2013 specifying a procedure for the authorisation of same biocidal products in accordance with Regulation (EU) No 528/2012

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.04.2016

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.10.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble vedtatt 11. oktober 2016 og publisert i OJ 12. oktober (L 275). Utkast til rettsakt ble publisert i EU register 11. januar 2016. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) nr. 528/2012 (biocidforordningen) fastsetter også prosedyrer for søknader om godkjenning av biocidprodukter. Dersom en søknad sendes inn til den samme ansvarlige myndighet (CA) eller til det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) om godkjenning av et biocidprodukt som er identisk med et allerede godkjent eller søkt biocidprodukt, kan godkjenning gis på bakgrunn av enkel produktvurdering, eventuelt en sammenlignende vurdering. Forordning (EU) nr. 414/2013 fastsatte en tilpasset prosedyre for denne typen saker. Det har imidlertid vist seg behov for å presisere, klargjøre og oppdatere enkelte bestemmelser/ordlyd i forordning (EU) nr. 414/2013. Dette gjøres ved forordning (EU) 2016/1802. Blant annet presiseres at man kan søke godkjenning av samme biocidprodukt for referanseprodukter som tilhører en produktfamilie og for referanseprodukter som har unionsgodkjenning. For å ytterligere frembringe forutsigbarhet skal ECHA utvikle retningslinjer for detaljer knyttet til behandling av søknader dekket av forordning (EU) nr. 414/2013. Disse retningslinjene skal igjen oppdateres jevnlig i forhold til erfaring og vitenskapelig og teknisk utvikling.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Biocidforordning (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 10. april 2014 nr. 548 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet.

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/1802
Basis rettsaktnr.: 0528/2012
Celexnr.: 32016R1802

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.10.2016
Frist returnering standardskjema: 23.11.2016
Dato returnert standardskjema: 23.11.2016
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 03.02.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 28/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 25.04.2016
Høringsfrist: 08.06.2016
Frist for gjennomføring: 04.02.2017
Dato for faktisk gjennomføring: 04.02.2017
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 13.02.2017

Lenker