Klassifisering av stoffer

Kommisjonens vedtak (EU) 2016/1796 av 7. juli 2016 som endrer vedtak 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2012/720/EU og 2012/721/EU som følge av utviklingen av klassifisering av stoffer

Commission Decision (EU) 2016/1796 of 7 July 2016 amending Decisions 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2012/720/EU and 2012/721/EU in order to take account of developments in the classification of substances

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.04.2016

Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 08.04.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

Rettsakten er vedtatt i EU 7. juli 2016 og er tatt inn i "Official Journal of the European Union" 11. oktober 2016. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen MIljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge. Det er en frivillig merkeordning. Belsutningen er innlemmet i EØS-avtalen 2. desember 2016, jf. EØS-komiteens vedtak nr. 249/2016.

Sammendrag av innhold

EU-miljømerket må ikke tildeles varer som inneholder stoffer eller preparater/blandinger som oppfyller kriteriene for å klassifiseres om giftige, miljøfarlige, kreftfremkallende, mutagene eller reproduksjonstoksiske. Subtilisin er et farlig stoff med en harmonisert klassifisering i henhold til bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008. Subtilisin øker vaskemidlers rengjøringsevne ved effektivt å bryte ned proteinholdige deler av flekker. Ved forordning (EU) nr. 286/2011 ble det tilføyet nye klassifiseringskriterier for langtidsfare for vannmiljøet, som bygger på data for kronisk giftighet for vannmiljøet og bionedbrytbarhet. På grunnlag av de nye kriteriene har en nylig undersøkelse av stoffet subtilisin vist at stoffet også skal klassifiseres som farlig for vannmiljøet (kronisk), kategori 2. Som følge av denne klassifiseringen vil det være forbudt å bruke subtilisin i produkter med EU-miljømerket. Følgene av innføring av nye klassifiseringskriterier som ble innført ved Kommisjonens forordning (EU) nr. 286/2011 var ikke kjent under revisjon av kriteriene for tildeling av EU-miljømerket til maskinoppvaskmidler og vaskemidler i vedtakene 2011/263/EU og 2011/264/EU, og heller ikke under utarbeidelsen av kriteriene for tildeling av EU-miljømerket til maskinoppvaskmidler til industri- og institusjonsbruk og vaskemidler til industri- og institusjonsbruk. Kommisjonens vedtak 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2012/720/EU og 2012/721/EU endres således.

Merknader

Et utkast til kommisjonsvedtak ble publisert i et EU-register 18. mars 2016.

Behandling av saker om innlemmelse av kriteriedokumenter for tildeling av EU-miljømerket behandles etter hurtigprosedyren.

EU- miljømerket ble opprettet i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge på vegne av Barne- og likestillingsdepartementet. Det er en frivillig merkeordning. De som søker må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke strenge helse- og miljøkrav.


Rettslige konsekvenser

Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få rettslige konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Rettsakten grupperes i gruppe 3 (Rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få økonomiske eller adminstrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Sakkyndige instansers merknader

Stiftelsen Miljømerking har ingen merknader til rettsakten som anses relevant og akseptable.

Vurdering

Utkast til rettsakt behandles i Spesialutvalget for forbrukerspørsmål og anses EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/1796/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32016D1796

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.03.2016
Frist returnering standardskjema: 29.04.2016
Dato returnert standardskjema: 18.03.2016
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.12.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 249/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen