MAR - utfyllende forordning om plikt til forebygging og avsløring av innsidehandel og markedsmanipulasjon, rapporteringsplikt

Kommisjonsdelegert forordning (EU) 957/2016om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmessige tekniske standarder for passende ordninger, systemer og prosedyrer samt innberetnings skjemaer, til bruk ved forebygging, avsløring og innberetning av misbrukspraksis eller mistenkelige ordrer eller transaksjoner

Commission Delegated Regulation (EU) 957/2016 supplementing Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the appropriate arrangements, systems and procedures as well as notification templates to be used for preventing, detecting and reporting abusive practices or suspicious orders or transactions - suppl. MAR

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.04.2016

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.11.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Forordningen er endelig vedtatt i EU, men ikke tatt inn i EØS-avtalen

 

Sammendrag av innhold

Denne delegerte forordning (suplerer Marked Abuse Regulation - MAR) fastsetter tekniske standarder for innberretning av mistenkelige transaksjoner i verdipapirer. Det gis regler om hvem som skal sende innberetninger, krav til overvåkingssystemer og utdannelse hos operatørene, kriterier for innsendelse og standardskjemaer for å sikre enhetlig rapportering.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Bestemmelsene vil gjennomføres i norsk rett ved forskrift. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføringen av forordningen antas ikke å få vesentlige administrative eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Forordningen er EØS-relevant. Det er behov for tekniske tilpasninger for ikrafttredelse av forordningen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 957/2016
Basis rettsaktnr.: (EU) 596/2014
Celexnr.: 32016R0957

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.03.2016
Frist returnering standardskjema: 01.07.2016
Dato returnert standardskjema: 06.07.2016
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker