MAR - utfyllende forordning om unntak for tilbakekjøpsprogrammer og stabiliseringsordninger

Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2016/1052 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 om reguleringsmessige tekniske standarder for betingelsene for tilbakekjøpsprogrammer og stabiliseringsordninger.

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2016/1052 supplementing Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the conditions applicable to buy-back programmes and stabilisation measures

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.04.2016

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.11.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Forordningen er vedtatt i EU, men foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen.

 

Sammendrag av innhold

Forordningen er et supplement til Market Abuse Regulation (MAR). MAR etablerer adferdsregler knyttet til bl.a. innsidehandel og markedsmisbruk. MAR har egen regulering av unntak fra forbudet mot innsidehandel og markedsmisbruk der transaksjoner gjennomføres som ledd i tilbakekjøpsprogrammer eller i forbindelse med transaksjoner i stabiliseringsøyemed. Denne forordning supplerer MAR art. 5 og gir regler om hvilke opplysninger som skal meddeles markedene og hvordan.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av MAR og denne forordningen vil medføre endringer i verdipapirhandelloven og i verdipapirforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføringen av forordningen antas ikke å få betydelige administrative eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Forordningen er EØS-relevant. Det er behov for tekniske tilpasninger for ikrafttredelse av forordningen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1052/2016
Basis rettsaktnr.: 596/2014
Celexnr.: 32016R1052

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2016
Frist returnering standardskjema: 01.01.2016
Dato returnert standardskjema: 01.01.2016
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker