Opinion nr. 07/2015

OPINION 07/2015 –Part-66 basic examinations performed by Part-147 Maintenance Training Organisations (MTOs)

OPINION 07/2015 –Part-66 basic examinations performed by Part-147 Maintenance Training Organisations (MTOs)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.04.2016

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forslaget til rettsakt ble publisert av EASA 12. desember 2015, som Opinion 07/2015.  

På grunn av den umiddelbare sikkerhetsbekymring for de forhold som er avdekket, ble Europakommisjonen og EASA enige om å fremme dette forslaget etter en hasteprosedyre for regelverksutvikling. Dette medførte at EASA ga en uttalelse som grunnlag for saken, og denne ble presentert på EASA-komiteens møte 4. og 5. november 2015. Hasteprosedyren innebærer at forslag til rettsakt ikke har vært sendt på høring av EASA.

Derimot er interessenter og nasjonale luftfartsmyndigheter (NAA) blitt informert om Part-147 svindel, sikkerhetsbekymringene samt mulige tiltak som er truffet i følgende fora:

  • Engineering & Maintenance (E & M) Safety Standards Consultative Committee (sub-SSCC) - møte 2. juni 2015
  • Syvende Kombinert Airworthiness Standardisering forsamling med NAA på 2. til 3. juni 2015; og

Interessenter og NAAs ble videre informert helt konkret om de foreslåtte endringene i:

  • Tematisk Advisory Group produksjon og vedlikehold (TAG P & M) - møte 8. september 2015
  • Vedlikehold og Produksjon (M & P) Workshop - 9. september 2015.

Etter ferdigstilling av saken hos EASA, vil saken bli behandlet av EASA-komiteen, hvor Samferdselsdepartementet og Luftfartstilsynet representerer Norge.

Luftfartstilsynet sendte forslaget på høring til berørte Part-147 organisasjoner 3. mai 2016.

Sammendrag av innhold

Opinion 07/2015 omhandler forslag til endring av forordning nr. 1321/2014 av 26. november 2014, nærmere bestemt forslag til endring av Part-147, punkt 147.A.145 (a).

Det nåværende vedlegg III (Part 66) til forordning (EU) nr. 1321/2014 gjør at basiseksamen for vedlikehold av sertifiserende personell kan gjennomføres enten ved en godkjent Part-147 Training Organisasjon (MTO) Vedlikehold eller av vedkommende myndighet (i Norge Luftfartstilsynet). I tilfellet Part-147 MTOE, kan eksamen utføres enten i forbindelse med grunnkurset eller som en frittstående eksamen.

Selv om det ikke er noen sikkerhetsbekymring i forhold til eksamen utført av Part-147 MTOs, når de er en del av et basiskurs (varer vanligvis mellom to og tre år), er dette ikke tilfelle med frittstående organisasjoners eksamen. Det er avdekket et betydelig antall saker med svindel i godkjente Part-147 MTOSs, hvor disse gir uoffisiell trening som bare varer i kort tid. De nevnte MTOs har også gitt informasjon om innholdet i den kommende eksamen til sine studenter. Denne praksisen har foregått i og utenfor Europa, for det meste på steder plassert utenfor basen til Part-147 MTO, hvor tilsyn av luftfartsmyndigheten (CAA) er vanskeligere å utøve eller umulig å planlegge. Situasjonen har utviklet seg raskt og må fås under kontroll. Gradvis har flere Part-147 MTOs fulgt denne praksisen og tilbudt sine kunder veldig korte, såkalte "oppfriskningskurs", som garanterer at de ville passere den offisielle Part-147 eksamen. I noen tilfeller har praksisen/bedrageri blitt bekreftet av EASA eller andre instanser. EASA har derfor gjort tiltak mot de utstedte lisenser eller sertifikater. Dette har generert en stor bekymring for sikkerheten, med risiko for å ha lisenshaverne for vedlikehold uten de nødvendige, grunnleggende kunnskaper.
 
Det foreslås derfor begrensninger til frittstående grunneksamen når de utføres utenfor de stedene som er oppført i godkjenningen til vedlikeholdsopplæringsorganisasjonen. Dette vil løse den umiddelbare sikkerhetsbekymringen.

Opinion 07/2015 inneholder forslag til endring av bestemmelser i forordning (EU) nr. 1321/2014 av 26. november 2014 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og luftfartøyprodukter, -deler og – utstyr og om godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i disse oppgaver. Hovedformålet med reglene i forordningen er å opprettholde et høyt, ensartet sikkerhetsnivå for sivil luftfart i Europa. 
      

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil bli gitt med hjemmel i forordning (EF) nr. 216/2008 som igjen har hjemmel i TFEU art. 100.

I Norge er forordning (EU) nr. 1321/2014 gjennomført gjennom forskrift 7. mai 2015 nr. 488 om kontinuerlig luftdyktighet mv. (vedlikeholdsforskriften). Den nye rettsakten vil kunne gjennomføres gjennom endring av denne forskriften.

Den aktuelle rettsakten tilhører gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Konsekvenser

Dette forslaget skal i tillegg til ivaretakelse av sikkerheten, også eliminere urettferdig konkurranse skapt av de MTOs som tilbyr grunnleggende eksamen uten å møte de gjeldende krav og tiltrekker seg kunder ved å garantere dem suksess i eksamen. Videre bør det også eliminere urettferdig konkurranse skapt av personer som fikk en Part- 66-lisens uten å møte de gjeldende krav. Disse personene reduserer jobbmuligheter for de Part-66 lisensinnehavere som har fått lisens på korrekt vis.

Sakkyndige instansers merknader

Luftfartstilsynet har informert alle berørte organisasjoner og vil sende Opinion 07/2015 på høring til de berørte organisasjoner så snart som mulig.                    

Rettsakten vil følge fast track-prosedyren, og vil derfor ikke behandles av SU Transport.

Slik forslaget nå lyder er rettsakten EØS-relevant og akseptabel. Det er per nå ikke behov for tilpasningstekst.

Vurdering

Luftfartstilsynet ser positivt på de foreslåtte endringene. De foreslåtte endringene vil kunne bidra til å sikre, og opprettholde, et høyt og ensartet sikkerhetsnivå for sivil luftfart i Europa.

Slik forslaget nå lyder er rettsakten EØS-relevant og akseptabel. Det er per nå ikke behov for tilpasningstekst.
 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 216/2008

Norsk regelverk

Høringsstart: 03.05.2016
Høringsfrist: 01.08.2016
Frist for gjennomføring: