Forsiden

Plantevernmiddel - Forlengelser av godkjenning

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/549 av 8. april 2016 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 vedrørende forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene bentazon, cyhalofopbutyl, diquat, famoxadon, flumioxazin, DPX KE 459 (flupyrsulfuron-metyl), metalaxyl-M, picolinafen, prosulfuron, pymetrozin, thiabendazol og thifensulfuron-metyl

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/549 of 8 April 2016 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the extension of the approval periods of the active substances bentazone, cyhalofop butyl, diquat, famoxadone, flumioxazine, DPX KE 459 (flupyrsulfuron-methyl), metalaxyl-M, picolinafen, prosulfuron, pymetrozine, thiabendazole and thifensulfuron-methyl

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.04.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 31.08.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Godkjenningen for de virksomme stoffene bentazon, cyhalofopbutyl, diquat, famoxadon, flumioxazin, DPX KE 459 (flupyrsulfuron-metyl), metalaxyl-M, picolinafen, prosulfuron, pymetrozin, thiabendazol og thifensulfuron-metyl utløper 30. juni 2016. Godkjenning av disse stoffene har tidligere blitt forlenget ved forordning (EU) 2015/1885. Der er i henhold til artikel 4 i forordning (EU) nr. 1141/2010 (4)  kommet søknader om fornyet  oppføring på listen over godkjente aktive stoffer  i vedlegg  I til Rådets direktiv 91/414/EØF for disse stoffene. Vurderingen av stoffene har blitt ytterligere  forsinket av grunner som søkere ikke har noen innflytelse over, og det er sannsynlig  at godkjenningen vil utløpe før vedtak er gjort for å fornye dem . Det er derfor besluttet  å forlenge godkjenningen. Vurderingen av stoffene vil bli gjort etter kriteriene i forordning (EU) 1107/2009, men i henhold til EUs revurderingsprogram AIR2 som er hjemlet i direktiv 91/414.

Merknader 
Listen over godkjente aktive stoffer til bruk i plantevernmiddel er gitt som en egen forordning, men de aktive stoffene er godkjent i medhold med kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler (Innlemmet i EØS-avtalen).   Listen over aktive stoffer ble videreført fra EUs tidligere regelverk på plantevernmiddel direktiv 91/414. Stoff som er på listen skal etter hvert revurderes etter de nye strengere reglene i forordning 1107/2009. EU har et eget program med planer om når det enkelte aktive stoffet skal revurderes. Søknader om nye stoffer som ble sendt inn før 14. juli 2011 vurderes etter de gamle reglene.
  
Rettslige konsekvenser
Denne forordningen vil kreve en mindre endring av forskrift om plantevernmidler  ved at listen over godkjente aktive stoff blir oppdatert.

Administrative og økonomiske konsekvenser 

Det at virksomme stoffer legges til eller fjernes fra listen, eller at vilkårene for dem endres, kan få betydning både for myndigheter og private i Norge dersom preparater som inneholder slike virksomme stoffer blir søkt markedsført og godkjent i Norge. EUs godkjenning av plantevernmidler er imidlertid en trinnvis prosess. Først vurderes det virksomme stoffet på fellesskapsnivå. Deretter vurderes det aktuelle preparatet med ett medlemsland som saksbehandler, og til slutt gjøres det en nasjonal vurdering og godkjenning basert på det saksbehandlende landets rapport. Det er den trinnvise vurderingsprosessen, der det er den nasjonale vurderingen og godkjenningen som til sist får betydning for hvilke preparater som tillates i Norge og til hvilke bruksområder de blir tillatt brukt. Kostnader ved denne prosessen er beskrevet i omtalen av hovedforordningen.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet hvor Mattilsynet og berørte departementer deltar. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten: Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: "Phytopharmaceuticals - Legislation"
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.
 

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger

Bentazon, dikvat, metalaxyl-M og thifensulfuron-metyl finnes i godkjente preparat på det norske markedet.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/0549
Basis rettsaktnr.: 1107/2008
Celexnr.: 32016R0549

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.03.2016
Frist returnering standardskjema: 06.07.2016
Dato returnert standardskjema: 01.09.2016
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.12.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 236/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker