REACH/BoA

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/823 av 25. mai 2016 om endring av Kommisjonens forordning (EF) nr. 771/2008 om fastsettelse av regler for organisering av og saksbehandling ved Det europeiske kjemikaliebyrås klageinstans

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/823 of 25 May 2016 amending Commission Regulation (EC) No 771/2008 laying down the rules of organisation and procedure of the Board of Appeal of the European Chemicals Agency

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.04.2016

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 30.05.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Utkast til rettsakt ble publisert i EU-register 11. april 2016. Vedtatt rettsakt ble publisert i OJ 26. mai 2016. Norge deltar aktivt i de aktuelle gruppene knyttet til arbeid med gjennomføring, oppfølging og videreutvikling av REACH-regelverket. REACH er ett av de viktigste systemregelverkene på kjemikalieområdet. Deltakelse omfatter komiteene i det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) og møter for ansvarlige myndigheter (Competent Authority). Norge bidrar med faglige innspill og utarbeidelse av dossierer (dokumentasjon) for utvalget stoffer i forhold til stoffer underlagt godkjenningsprosedyren og restriksjonsbestemmelsene i REACH-regelverket. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Sammendrag av innhold

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) kan treffe individuelle beslutninger om registrering og vurdering av kjemiske stoffer. Det ble derfor opprettet en egen klageinstans (Board of Appeal) hvor avgjørelser i forhold til slike individuelle beslutninger kan påklages. Forordning (EF) nr. 771/2008 gir konkrete bestemmelser for klageinstansen i ECHA, hvordan arbeidet skal organiseres og hvilke prosedyrer som skal følges. Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/823 presiseres og justeres enkelte bestemmelser for klageinstansen. Blant annet for å sikre at klagesaker behandles innen rimelig tid, gis det mulighet til å utvide med flere medlemmer. Det gis også mulighet til å inngå minnelige avtaler. Disse bør være offentlige og skal derfor legges ut på ECHAs hjemmeside for å ivareta åpenhet. Gjennom forordning (EU) nr. 528/2012 (biocidforordningen) gis ECHA i oppdrag å utføre tilsvarende oppgaver i forhold til beslutninger og klager når det gjelder biocider. Ved å innføre referanser til forordning (EU) nr. 528/2012 innføres bestemmelser og prosedyrer for klageinstansen i fht. biocidene.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) ble innlemmet i EØS-avtalen, og gjennomført i norsk rett ved forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften) i 2008. Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endringer i REACH-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten er vurdert til ikke å medføre vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Dokumenter knyttet til endringer i det aktuelle regelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet sammen med annen informasjon og nyheter om REACH-regelverket.

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/0823
Basis rettsaktnr.: 1907/2006
Celexnr.: 32016R0823

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.05.2016
Frist returnering standardskjema: 30.05.2016
Dato returnert standardskjema: 30.05.2016
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 23.09.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 178/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 10.05.2016
Høringsfrist: 08.06.2016
Frist for gjennomføring: 24.09.2016
Dato for faktisk gjennomføring: 24.09.2016
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 04.10.2016

Lenker