RoHS/vedlegg-IV-bly

Kommisjonens delegerte direktiv (EU) 2016/1028 av 19. april 2016 om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg IV til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU når det gjelder unntak for bly i loddematerialer i elektriske forbindelser til temperatursensorer i visse anordninger

Commission Delegated Directive (EU) 2016/1028 of 19 April 2016 amending, for the purposes of adapting to technical progress, Annex IV to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards an exemption for lead in soldiers of electrical connections to temperature measurement sensors in certain devices

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.04.2016

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.06.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble vedtatt 19. april 2016 og publisert i OJ 25. juni 2016. Norge deltar aktivt i det pågående arbeidet i EU knyttet til dette regelverket, herunder deltakelse i RoHS 2 Delegated Acts Expert Group og med faglige innspill til utvikling av regelverket. Norge har gjennom hele prosessen i arbeidet med RoHS 2 gitt innspill og kommentarer. Norge gir også innspill og kommentarer når unntak fra RoHS 2 diskuteres og er på høring.

Sammendrag av innhold

Direktiv 2011/65/EU (omtalt som RoHS 2) forbyr visse farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter. Vedlegg IV i direktiv 2011/65/EU omfatter stoffer som er unntatt fra restriksjoner (i hht 4(1) i direktiv 2011/65/EU) når det gjelder bruksområdene medisinsk utstyr og overvåknings- og kontrollutstyr. Bly benyttes til elektriske forbindelser i kryogene sensorer til medisinsk utstyr og overvåknings- og reguleringsinstrumenter for å hindre at det at det dannes tykke intermetalliske faser, værhår og tinnpest. Disse sensorene benyttes i visse bruksområder til måling av meget lave temperaturer i korte perioder. Blyfrie loddemateriale kan ikke brukes i kryogene bruksområder ettersom det kan oppstå tinnpest, noe som igjen kan påvirke apparatenes pålitelighet i alvorlig grad. Det er påvist at for normalt fungerende kryogene sensorer ikke finnes andre forbindelsesteknologier enn lodding som både er pålitelig og tilgjengelig. Bly i loddematerialer på eksterne kontakter til temperatursensorer som periodevis brukes ved temperaturer under -150 oC unntas derfor fra forbudet frem 31. juni 2021. Gjennom direktiv (EU) 2016/1028 erstattes eksisterende punkt 26 i vedlegg IV til direktiv 2011/65/EU med nytt punkt 26 for å få med de nye bestemmelsene.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Direktiv 2011/65/EU ble innlemmet i EØS-avtalen i 2013 ved EØS-komitebeslutning nr. 67/2013. Direktiv 2011/65/EU er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 26. juni 2013 nr. 811 om endring i forskrift av 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endringer i produktforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten er vurdert til ikke å medføre vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsaken er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabelt. Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Dokumenter om kommende/nye endringer i det aktuelle regelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet.

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2016)2205
Rettsaktnr.: 2016/1028
Basis rettsaktnr.: 2011/0065
Celexnr.: 32016L1028

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.06.2016
Frist returnering standardskjema: 28.06.2016
Dato returnert standardskjema: 28.06.2016
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 23.09.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 175/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 07.10.2016
Høringsfrist: 09.12.2016
Frist for gjennomføring: 30.04.2017
Dato for faktisk gjennomføring: 19.01.2017
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 19.01.2017

Lenker