RoHS/vedlegg-IV-cd-Hersch

Kommisjonens delegerte direktiv (EU) 2016/1029 av 19. april 2016 om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg IV til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU når det gjelder unntak for kadmiumanoder i Hersch-celler til visse oksygensensorer som anvendes i industrielle overvåknings- og kontrollutstyr

Commission Delegated Directive (EU) 2016/1029 of 19 April 2016 amending, for the purposes of adapting to technical progress, Annex IV to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards an exemption for cadmium anodes in Hersch cells for certain oxygen sensors used in industrial monitoring and control instruments

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.04.2016

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.04.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble vedtatt 19. april 2016 og publisert i OJ 25. juni 2016. Norge deltar aktivt i det pågående arbeidet i EU knyttet til dette regelverket, herunder deltakelse i RoHS 2 Delegated Acts Expert Group, og med faglige innspill til utvikling av regelverket. Norge har gjennom hele prosessen i arbeidet med RoHS 2 gitt innspill og kommentarer. Norge gir også innspill og kommentarer når unntak fra RoHS 2 diskuteres og er på høring.

Sammendrag av innhold

Direktiv 2011/65/EU (omtalt som RoHS 2) forbyr visse farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter. Vedlegg IV i direktiv 2011/65/EU omfatter stoffer som er unntatt fra restriksjoner (i hht 4(1) i direktiv 2011/65/EU) når det gjelder bruksområdene medisinsk utstyr og overvåknings- og kontrollutstyr. Kommisjonen mottok søknad om bruk av kadmium i utstyr som krever stor presisjon ved måling av syre. Kadmium finnes i anoder i Hersch-celler som benyttes i svært spesialiserte og presise oksygensensorer. Det finnes alternative oksygensensorer, men disse alternative teknologiene gir ikke samme presisjon, pålitelighet og nøyaktighet som Hersch-cellesensorer ved måling av meget lave nivåer av syreinnhold. Utvikling av en ny sensortype tar erfaringsmessig nær syv år for industrielle overvåknings- og kontrollutstyr. Ved direktiv (EU) 2016/1029 tilføyes nytt punkt 43 i vedlegg IV til direktiv 2011/65/EU. Gjennom nytt punkt 43 tillates bruk av kadmiumanoder i Hersch-celler for oksygensensorer som brukes i industrielle overvåknings- og kontrollutstyr og hvor det kreves en presisjon på under 10 ppm (det vil si hvor det kreves en følsomhet på under 10 milliondeler). Unntaket vil gjelde i syv år.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Direktiv 2011/65/EU ble innlemmet i EØS-avtalen i 2013 ved EØS-komitebeslutning nr. 67/2013. Direktiv 2011/65/EU er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 26. juni 2013 nr. 811 om endring i forskrift av 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endringer i produktforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten er vurdert til ikke å medføre vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabelt. Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Dokumenter om kommende/nye endringer i det aktuelle regelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet.

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2016)2202
Rettsaktnr.: 2016/1029
Basis rettsaktnr.: 2011/0065
Celexnr.: 32016L1029

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.06.2016
Frist returnering standardskjema: 28.06.2016
Dato returnert standardskjema: 28.06.2016
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 23.09.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 175/2916
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 07.10.2016
Høringsfrist: 09.12.2016
Frist for gjennomføring: 30.04.2017
Dato for faktisk gjennomføring: 16.01.2017
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 19.01.2017

Lenker