vet-TSE status Romania

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/600 av 15. april 2016 om endring av beslutning 2007/453/EF når det gjelder BSE-status for Romania

Commission Implementing Decision (EU) 2016/600 of 15 April 2016 amending Decision 2007/453/EC as regards the BSE status of Romania

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.04.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.05.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Rettsakten oppdaterer vedtak 2007/453/EF som lister opp land i EU, EFTA og visse tredjeland når det gjelder deres BSE-status i følgende kategorier: neglisjerbar, kontrollerbar og ubestemt risiko for å ha BSE (kugalskap). Oppdateringen gjelder Romania som oppgraderes fra kontrollerbar til neglisjerbar risiko.

Det er verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) som vurderer søknader fra de enkelte landene og kategoriserer dem. EU innlemmer OIEs kategorisering fortløpende. Romania ble gitt neglisjerbar status på bakgrunn av avgjørelse i OIE generalforsamling mai 2014, men denne statusen ble senere suspendert på grunn av atypisk BSE. Ny versjon av OIEs dyrehelsekoden ekskluderer nå atypisk BSE når det gjelder vurdering av BSE-status. Av den grunn har OIEs vitenskapskommisjon bestemt at Romania igjen har neglisjerbar status med virkning fra 8. desember 2015. Vedlegget til 2007/453/EF er derfor oppdatert.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 30. mars 2004 nr. 595 om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten medfører ikke administrative eller økonomiske konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten for EØS-relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Norge har BSE-status neglisjerbar risiko.

For å opprettholde sin BSE-status må det innen november hvert år rapporteres til OIE om BSE-situasjonen i landet.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/600/EU
Basis rettsaktnr.: 999/2001
Celexnr.: 32016D0600

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.04.2016
Frist returnering standardskjema: 29.04.2016
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 23.09.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 168/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.05.2016
Høringsfrist: 04.07.2016
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker