Endrede spesifikasjoner for steviolglykosid

Kommisjonsforordning (EU) 2016/1814 av 13 oktober om endring av vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 om kriterier for fortilsetningsstoffer listet opp i vedlegg II og III til Europaparlament- og Rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 når det gjelder kriterier for Steviol glycosides (E 960)

Commission Regulation (EU) 2016/1814 of 13 October amending Annex to Regulation (EU) No 231/2012 laying down specifications for food additives listed in Annexes II and III to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards specifications for Steviol glycosides (E 960

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.08.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 09.10.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Utkast til kommisjonsforordning om endring av vedlegget i Europaparlament- og Rådsforordning (EF) nr. 231/2012 om fastsettelse av spesifikasjoner for tilsetningsstoffer oppført i vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008 fra Europaparlamentet og Rådet når det gjelder spesifikasjoner for steviolglykosider (E 960)

Utkastet foreslår endring av spesisfikasjonene til søtsstoffet Steviolglykosid (E960).

Steviosid M finnes naturlig i ekstraktene fra Stevia-planten. Det søkes nå om at dette steviosidet inkluderes i gruppen av steviosider som skal utgjøre 95 % av steviosidene i steviolglykosid (E960).

EFSA-vurderingen konkluderer med at de foreslåtte endringene i spesifikasjonene til søtstoffet ikke medfører noen økt helsemessig risiko av betydning.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6.juni 2011 nr.668 om tilsetningsstoffer i næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet mener at endringen av spesifikasjonene til Steviolglykosid (E960) vil ikke ha noen betydning for næringsmiddelindustrien og deres bruk av søtstoffet.

Vi kan heller ikke se at endringen vil kunne ha øvrige økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning for forbrukerne og samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader

 Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Mattilsynet legger EFSAs vurdering til grunn og anser at inkludering av steviosid M i søtstoffet steviolglykosid (E960) ikke er av helsemessig risiko.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/1814
Basis rettsaktnr.: 1333/2008
Celexnr.: 32016R1814

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.08.2016
Frist returnering standardskjema: 23.09.2016
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 03.02.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 20/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist: 10.12.2016
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 16.02.2017

Lenker

Til toppen