Godkjenning av sertifiseringsordningen ISCC

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2016/1361/EU av 9. august 2016 om fastslåing av at sertifiseringsordningen "International Sustainability and Carbon Certification system" oppfyller bærekraftskriteriene under Europaparlaments- og rådsdirektivene 98/70/EF og 2009/28/EF

Commission Implementing Decision (EU) 2016/1361 of 9 August 2016 on recognition of the ‘International Sustainability and Carbon Certification system’ for demonstrating compliance with the sustainability criteria under Directives 98/70/EC and 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council.

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.08.2016

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 09.09.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XVII. Miljøvern

Status

Sertifiseringsordningen er godkjent og har trådt i kraft i EU. Fornybardirektivet (2009/28/EF) og drivstoffkvalitetsdirektivet (98/70EF) er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett.

Rettsakten er godkjent i spesialutvalg for miljø.

Rettsakten ble på EØS-komiteens møte 3. februar 2017 vedtatt innlemmet i EØS-avtalen vedlegg II kap. XVII nr. 6at gjennom EØS-komitéavgjørelse nr. 31/2017, i kraft 4. februar 2017.

Gjennomføring i norsk rett ble gjort ved at EØS-henvisning i produktforskriften ble lagt til med virkning fra 4. februar 2017. Dette ble notifisert for ESA i brev 20. februar 2017.

Bakgrunn

Biodrivstoff og flytende biobrensel som skal regnes med for å oppfylle kravene om fornybardel i fornybardirektivet og kravet om redusert utslippsintensitet i drivstoff i drivstoffkvalitetsdirektivet, må oppfylle fastsatte bærekraftskriterier. Bærekraftskriteriene er likelydende i de to direktivene og er tatt inn i norsk rett gjennom produktforskriften kapittel 3.

Norge har dessuten et omsetningskrav for biodrivstoff til vegtrafikk, fastsatt i produktforskriften kapittel 3. Bærekraftskriteriene gjelder også for biodrivstoff som skal regnes med for å oppfylle dette kravet.

Omsetterne skal legge fram revisorgodkjent dokumentasjon på at biodrivstoffet oppfyller bærekraftskriteriene. Som alternativ til dette kan det legges fram dokumentasjon på at biodrivstoffet er omfattet av en godkjent frivillig sertifiseringsordning. Kommisjonen godkjenner de frivillige sertifiseringsordningene gjennom gjennomføringsbeslutninger, som det deretter må vurderes om skal tas inn i EØS-avtalen.

Bærekraftskriteriene ble tatt inn i produktforskriften 1. januar 2014. Kravet om å dokumentere oppfylte bærekraftskriterier fikk dermed virkning i Norge for omsatt biodrivstoff fra og med 2014. Omsetningstallene for 2014 viser at frivillige sertifiseringsordninger ble benyttet for hele 99,7 % av omsatt mengde biodrivstoff.

Sammendrag av innhold

Sertifiseringsordningen ISCC var godkjent av kommisjonen for perioden 2011-2016. Fordi den femårige godkjenningsperioden nå er utløpt, behøvdes ny godkjenning. Bærekraftskriteriene har med ILUC-direktivet blitt noe endret siden forrige periode, så ordningen har også blitt vurdert opp mot de nye kravene. Disse har trådt i kraft i EU, og er i prosess for mulig innlemmelse i EØS-avtalen. Se eget EØS-notat. Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2016/1361/EU innebærer at den frivillige sertifiseringsordningen "International Sustainability and Carbon Certification system" (ISCC) er godkjent i en periode på fem år fra 11.august 2016, det vil si til august 2021. Sertifiseringsordningen er global og kan dekke et vidt spektrum av biodrivstoff.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten må tilføyes i EØS-henvisningene i produktforskriften. Det er ikke behov for andre forskriftsendringer. Høring er vurdert som åpenbart unødvendig.

Økonomiske og administrative konsekvenser

De frivillige sertifiseringsordningene reduserer den administrative byrden for omsetterne og Miljødirektoratet, som mottar rapporteringen på biodrivstoff.

Gjeldende praksis er imidlertid allerede at de sertifiseringsordningene som er godkjent i EU, også blir regnet som godkjent dokumentasjon i Norge på at bærekraftskriteriene er oppfylte. Gjennomføring av rettsakten blir dermed ikke regnet å ha konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren.

Rettsakten er behandlet ved skriftlig prosedyre i spesialutvalget for miljø, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Sertifiseringsordningen har fram til nå vært godkjent for bruk i Norge. Når EU nå anerkjenner denne ordningen på nytt for en ny femårsperiode, er det ingen grunn til at Norge skulle vurdere dette annerledes. Biodrivstoffmarkedet er internasjonalt, og det er uheldig om sertifiseringsordninger som aksepteres i andre land ikke aksepteres i Norge.

De nye bærekraftskriteriene som godkjenningen nå også er vurdert etter, er fastsatt i et direktiv som fremdeles under vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen. Beslutningen om det direktivet anses likevel ikke å ha betydning for hvorvidt denne ordningen bør aksepteres av norske myndigheter, ettersom en innlemmelse av kommisjonsbeslutningen bare åpner for at ordningen kan benyttes som dokumentasjon for alle bærekraftskriteriene, selv om ikke alle p.t. er innlemmet og gjennomført i norsk rett.

Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/1361/EU
Basis rettsaktnr.: 98/70/EF, 2009/30/EF
Celexnr.: 32016D1361

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.08.2016
Frist returnering standardskjema: 26.09.2016
Dato returnert standardskjema: 26.09.2016
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 04.02.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 31/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: