Nye grenseverdier for for kreftfremkallende stoffer

Direktiv om endring av direktiv 2004/37/EF om vern av arbeidstakere mot risiko ved å være utsatt for kreftfremkallende eller arvestoffskadelige stoffer i arbeidet

Directive (EU) 2017/2398 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2017 amending Directive 2004/37/EC on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.08.2016

Spesialutvalg: Personbevegelighet, arbeidsliv og arbeidsmiljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XVIII. Helse og sikkerhet på arbeidsplassen og likebehandling av kvinner og menn

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Direktivet ble vedtatt 12. desember 2017. Spørsmålet om innlemmelse av direktivet i EØS-avtalen er foreløpig ikke behandlet i EØS-komiteen.

 Sammendrag av innhold

Direktivet innebærer en endring av direktiv 2004/37/EF om vern av arbeidstakere mot risiko ved å være utsatt for kreftfremkallende eller arvestoffskadelig stoffer i arbeidet. Direktivet fra 2004 inneholder en rekke generelle minimumskrav om bortfall eller reduksjon av eksponering for kreftfremkallende og arvestoffskadelige stoffer omfattet av direktivets anvendelsesområde. I tillegg fastsetter direktivet bindende grenseverdier for de tre stoffene benzen, vinylklorid og trestøv fra harde tresorter. Bindende grenseverdier sikrer at EU/EØS-landene har en felles øvre grense på forurensningsnivået i arbeidsatmosfæren for kreftfremkallende- og arvestoffskadelige stoffer. 

Formålet med direktivet er å gi arbeidstaketere bedre beskyttelse ved å redusere eksponeringen for kreftfremkallende stoffer i arbeidslivet. Direktivet er et ledd i EUs målsetning om å fastsette bindende grenseverdier for 50 kreftfremkallende stoffer. Endringsdirektivet er det første i rekken av fire planlagte endringsdirektiver.

Rent konkret innebærer det nye direktivet at det blir innført bindende grenseverdier for ytterligere 11 kreftfremkallende stoffer, samt en nedjusterering av grenseverdiene for to av de kreftfremkallende stoffene som allerede er omfattet av 2004-direktivet. Etter det nye direktivet innføres det bindende grenseverider for: kromsyre og kromater, ildfaste keramiske fibre, respirabelt alfa-kvarts, etylenoksid, 1,2-propylenoksid, akrylamid, 2-nitropropan, o-toluidin, 1,3-butadien, hydrazin og vinylbromid. I tillegg skjerpes grenseverdiene for trestøv fra harde tresorter og vinylklorid monomer.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Direktivet innebærer at Norge eventuelt må nedjustere grenseverdiene for stoffene 2-nitropropan og o-toluidin. Det norske regelverket inneholder allerede tilsvarende eller strengere grenseverdier for de øvrige stoffene som er omhandelet i direktivet.

Det er ikke fastsatt endringer som vil gjøre det påkrevet å endre arbeidsmiljøloven. Forutsatt at direktivet blir besluttet innlemmet i EØS-avtalen, vil det være behov for å endre forskrift av 6. desember 2011 nr. 1358 om tiltaks- og grenseverdier.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringene vil ikke medføre administrative eller økonomiske konsekvenser av betydning.

2-nitropropan inngår ikke i noen av produktene som er registrert i Produktregisteret. Dette betyr ikke at det ikke finnes eller brukes i Norge, men det tilsier at mengdene er mindre enn kravet til deklarering (100 kg eller mer per år).

o-toluidin inngår med veldig små mengder i noen deklarasjonspliktige malingsprodukter. Det skyldes at de inneholder en råvare hvor det er registrert at o-toluidin inngår med ≤ 300 ppm (svært lite). Stoffet inngår i produkter benyttet ved:

  • produksjon av maling og lakk, trykkfarger og tetningsmidler,
  • produksjon av metallvarer, unntatt maskiner og utstyr,
  • produksjon av møbler
  • og i mindre grad ved produksjon av motorvogner og tilhengere.

Sakkyndige intansers merknader

Arbeidstilsynets vurdering er at direktivet er EØS-relevant og akseptabelt. 

Vurdering

Direktivet vurderes foreløpig som EØS-relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2017/2398
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32017L2398

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.01.2018
Frist returnering standardskjema: 30.04.2018
Dato returnert standardskjema: 02.05.2018
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker