Nye grenseverdier for for kreftfremkallende stoffer

Direktivforslag om endring av direktiv 2004/37/EC om vern av arbeidstakere mot risiko ved å være utsatt for kreftfremkallende eller arvestoffskadelige stoffer i arbeidet

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Concil amending Directive 2004/37/EC on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.08.2016

Spesialutvalg: Personbevegelighet, arbeidsliv og arbeidsmiljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Arbeids- og sosialdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XVIII. Helse og sikkerhet på arbeidsplassen og likebehandling av kvinner og menn

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Etter forhandlinger mellom Parlamentet, Rådet og Kommisjonen er det bl.a. enighet om følgende punkter:

 • Kommisjonen skal innen første kvartal 2019 vurdere om det er behov for å utvide virkeområdet til direktivet til å omfatte beskyttelse for eksponering for reproduksjonsskadelige stoffer og eventuelt fremme et slikt direktivforslag
 • Strengere regulering for seksverdig krom og trestøv fra harde eksotiske tresorter, eik og bøk
 • Kommisjonen skal evaluere implementeringen av regelverket hvert femte år.

Parlamentets stanpunkt ble vedtatt den 25. oktober 2017. Ettersom standpunktet er i tråd med det omforente forlsget, er det lagt til grunn at Rådet vil gogkjenne Parlamentets standpunkt.

Beskrivelse

Sammendrag av innhold

Det foreslås å endre direktiv 2004/37/EC om vern av arbeidstakere mot risiko ved å være utsatt for kreftfremkallende eller arvestoffskadelig stoffer i arbeidet. Dette direktivet inneholder en rekke generelle minimumskrav om bortfall eller reduksjon av eksponering for kreftfremkallende og arvestoffskadelige stoffer omfattet av direktivets anvendelsesområde. I tillegg fastsetter direktivet bindende grenseverdier for de tre stoffene benzen, vinylklorid og trestøv fra harde tresorter. Bindende grenseverdier sikrer at EU/EØS-landene har en felles øvre grense på forurensningsnivået i arbeidsatmosfæren for kreftfremkallende- og arvestoffskadelige stoffer. 

Rent konkret innebærer endringsforslaget å innføre bindende grenseverdier for ytterligere 11 kreftfremkallende stoffer, samt å nedjustere grenseverdiene for to av de kreftfremkallende stoffene som allerede er omfattet av direktivet. Det foreslås nå å innføre bindende grenseverider for: kromsyre og kromater, ildfaste keramiske fibre, respirabelt alfa-kvarts, etylenoksid, 1,2-propylenoksid, akrylamid, 2-nitropropan, o-toluidin, 1,3-butadien, hydrazin og vinylbromid.I tillegg foreslås det å nedjustere/skjerpe grenseverdiene for trestøv fra harde tresorter og vinylklorid monomer.

Merknader

Rettslige konsekvenser

De foreslåtte endringene innebærer at Norge ev må nedjustere grenseverdiene for stoffene 2-nitropropan og o-toluidin. Det norske regelverket inneholder allerede tilsvarende eller strengere grenseverdier for de øvrige stoffene som er omhandelet i direktivforslaget.

Det er ikke foreslått endringer som vil gjøre det påkrevet å endre arbeidsmiljøloven. Dersom direktivforslaget blir vedtatt og senere besluttet innlemmet i EØS-avtalen, vil det være behov for å endre forskrift av 6. desember 2011 nr. 1358 om tiltaks- og grenseverdier.

Økonomiske og administrative konsekvenser

De foreslåtte endringene vil ikke medføre administrative eller økonomiske konsekvenser av betydning.

2-nitropropan inngår ikke i noen av produktene som er registrert i Produktregisteret. Dette betyr ikke at det ikke finnes eller brukes i Norge, men det tilsier at mengdene er mindre enn kravet til deklarering (100 kg eller mer per år).

o-toluidin inngår med veldig små mengder i noen deklarasjonspliktige malingsprodukter. Det skyldes at de inneholder en råvare hvor det er registrert at o-toluidin inngår med ≤ 300 ppm (svært lite). Stoffet inngår i produkter benyttet ved:

 • produksjon av maling og lakk, trykkfarger og tetningsmidler,
 • produksjon av metallvarer, unntatt maskiner og utstyr,
 • produksjon av møbler
 • og i mindre grad ved produksjon av motorvogner og tilhengere.

Sakkyndige intansers merknader

Arbeidstilsynets vurdering er at direktivforslaget er EØS-relevant og akseptabelt.

Vurdering

Direktivforslaget vurderes foreløpig som EØS-relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2016)248
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker