REACH/XVII/BPA

Kommisjonsforordning (EU) 2016/2235 av 12. desember 2016 om endring i vedlegg XVII i forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) for så vidt angår bisfenol A

Commission Regulation (EU) 2016/2235 of 12 December 2016 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 on the registration, evaluation, authorisation and restriction of chemicals (REACH) as regards bisphenol A

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.08.2016

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 14.12.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Utkast til rettsakt ble publisert i EU-register 14. juli 2016. Rettsakten ble vedtatt 12. desember og publisert i OJ 13. desember 2016. Norge deltar aktivt i de aktuelle gruppene knyttet til arbeid med gjennomføring, oppfølging og videreutvikling av REACH-regelverket. REACH er ett av de viktigste systemregelverkene på kjemikalieområdet. Deltakelse omfatter komiteene i det europeiske kjemikaliebyrået ECHA og møter for ansvarlige myndigheter (Competent Authority). Norge bidrar med faglige innspill og utarbeidelse av dossiers (dokumentasjon) for utvalget stoffer i forhold til stoffer underlagt godkjenningsprosedyren og restriksjonsbestemmelsene i REACH-regelverket. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Sammendrag av innhold

Vedlegg XVII i REACH omhandler begrensninger på fremstilling, omsetning og bruk av visse farlige stoffer, stoffblandinger og produkter. Bisfenol A er blant annet klassifisert som reproduksjonsskadelig, med risikosetningen "mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen". Forordning (EU) 2016/2235 begrenser bruk av bisfenol A i termisk papir (varmebehandlet papir, som for eksempel kassakvitteringer). Bakgrunnen er risiko for skade på barn av gravide arbeidstakere som håndterer denne typen papir. Ved kommisjonsforordningen innføres en ny post 66 i vedlegg XVII om begrensninger som regulerer konsentrasjonen av bisfenol A i termisk papir. Grenseverdien  er 0,02 vektprosent.

Stoffet bisfenol S er vurdert som det mest aktuelle stoffet å erstatte bisfenol A med i termisk papir. Dette stoffet mistenkes å kunne ha lignende negative effekter som bisfenol A. Kommisjonen gir derfor det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) i oppdrag å overvåke/kontrollere bruk av bisfenol S i termisk papir. Videre skal ECHA informere Kommisjonen dersom det fremkommer informasjon som tilsier behov for tilsvarende restriksjon av bisfenol S under REACH, siden helserisikoen forbundet med BPS i termisk papir ennå ikke er vurdert.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten – forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) – er hjemlet i artikkel 114 i traktat om Den Europeiske unions virkemåte (TFEU) (som har erstattet artikkel 95 i traktat om opprettelse av Det europeiske fellesskap). Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) ble innlemmet i EØS-avtalen, og gjennomført i norsk rett ved forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften) i 2008. Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endringer i REACH-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten er vurdert til ikke å medføre vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Dokumenter knyttet til endringer i det aktuelle regelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet sammen med annen informasjon og nyheter om REACH-regelverket.

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/2235
Basis rettsaktnr.: 1907/2006
Celexnr.: 32016R2235

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.07.2016
Frist returnering standardskjema: 25.08.2016
Dato returnert standardskjema: 05.08.2016
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 03.02.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 27/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 07.10.2016
Høringsfrist: 18.11.2016
Frist for gjennomføring: 04.02.2017
Dato for faktisk gjennomføring: 04.02.2017
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 09.02.2017

Lenker