Regelsett for gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser til krisehåndteringsdirektivet (bank)

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/778 av 2. februar 2016 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU med hensyn til de forhold og betingelser hvor utbetaling av ekstraordinære ex-post-bidrag helt eller delvis kan utsettes, og kriteriene for fastsettelse av aktiviteter, tjenester og transaksjoner med hensyn til kritiske funksjoner, og for fastsettelse av forretningsområder og tilknyttede tjenester med hensyn til sentrale forretningsområder.

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/778 of 2 February 2016 supplementing Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council with regard to the circumstances and conditions under which the payment of extraordinary ex-post contributions may be partially or entirely deferred, and on the criteria for the determination of the activities, services and operations with regard to critical functions, and for the determination of the business lines and associated services with regard to core business lines

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.08.2016

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Den delegerte kommisjonsforordningen fastsetter nærmere bestemmelser vedrørende:
- Under hvilke forhold og på hvilke betingelser betaling av ekstraordinære ex post bidrag helt eller delvis kan utsettes ihht artikkel 104, punkt 3 i direktiv 2014/59/EU
- Kriterier for fastsettelse av kritiske funksjoner og sentrale forretningsområder
 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen inneholder utfyllende regler til krisehåndteringsdirektivet. Dette direktivet er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen. Banklovkommisjonen har i NOU 2016: 23 om innskuddsgaranti og krisehåndtering i banksektoren foreslått lovendringer som gjennomfører krisehåndteringsdirektivet. Etter forslaget legges det opp til at utfyllende forordninger til krisehåndteringsdirektivet, herunder forordning 2017/778, kan inkoroporeres i forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Den delegerte kommisjonsforodningen har ikke betydelige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Ingen merknader.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/778
Basis rettsaktnr.: 2014/59/EU
Celexnr.: 32016R0778

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.02.2016
Frist returnering standardskjema: 02.06.2016
Dato returnert standardskjema: 30.05.2016
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen