Sikkerhet for ro-ro-ferger og høyhastighetspassasjerskip: inspeksjonsordning

Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv om en inspeksjonsordning med hensyn til sikker drift av ro-ro-ferger og høyhastighetspassasjerskip i fast rutefart om om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/16/EF om havnestatskontroll og om oppheving av rådsdirektiv 1999/35/EF

Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on a system of inspections for the safe operation of ro-ro ferry and high-speed passenger craft in regular service and amending Directive 2009/16/EC of the European Parliament and of the Council on port State control and repealing Council Directive 1999/35/EC

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.08.2016

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: V. Sjøtransport

Status

Forslaget er til behandling i Rådet/Europaparlamentet.

Sammendrag av innhold

I tråd med Kommisjonens dagsorden om bedre regulering og REFIT-programmet og som en umiddelbar oppfølgning av kvalitetskontrollen av EU-lovgivningen om passasjerskips sikkerhet har Kommisjonen fremsatt en rekke forslag. Målet med denne revisjonen er å forenkle og strømlinje de nåværende lovrammer for passasjerskips sikkerhet med sikte på i) å opprettholde EU-regler, hvor det er nødvendig og hensiktsmessig, ii) å sikre deres korrekte gjennomførelse og iii) å  fjerne eventuelle overlappende forpliktelser. Forslaget er ett av tre forslag i en ny passasjersskipspakke.  

Det foreslås at direktiv 1999/35/EC (vertsstatsdirektivet) oppheves, og erstattes av et nytt direktiv om inspeksjonsregime for ro-ro passasjerskip. Videre overføres enkelte eksisterende forpliktelser ivertsstatsdirektivet som gjaldt skip under en annen stats flagg  til direktiv 2009/16/EU (havnestatskontrolldirektivet). Hovedhensikten med forslaget er å fjerne overlappende kontrollforpliktelser mellom vertstatsdirektivet, havnestatskontrolldirektivet og flaggstatsinspeksjoner som følger av direktiv 2009/45/EC og direktiv 2009/21EC. En følge av dette er at instituttet "vertsstatskontroll" opphører. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Vertstatsdirektivet er i dag gjennomført i forskrift 20. mars 2001 nr. 373 om kontroll med roroferger, hurtiggående passasjerfartøyer uansett flagg i rutetrafikk (vertsstatskontroll). Havnestatskontrolldirektivet er gjennomført i forskrift 24. november 2014 nr. 1458 om havnestatskontroll. Kommisjonens forslag innebærer at det vil være behov for forskriftsendringer.  

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslaget medfører ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

 Forslaget innebærer ingen nye materielle krav, men rydder opp i en del uklarheter og tar bort overlappende kontrollforpliktelser. Den foreslåtte rasjonaliseringen av inspeksjoner vil være tidsmessig besparende for rederinæring og kontrollmyndigheter. Hva som kontrolleres endres likevel ikke, slik at gjeldende sikkerhetsnivå ivaretas. Krav til rapportering fra  myndigheter til Kommisjonen og erstattes av registrering i THETIS-databasen eller i  egen inspeksjonsdatabase utviklet for dette formålet. 

Sakkyndige instansers merknader

Forslaget har vært forelagt hovedorganisasjonene uten at det har kommet inn merknader. Sjøfartsdirektoratet har vært innvolvert i informasjonsinnhentingsfasen av Kommisjonens REFIT-øvelse.

Vurdering

Vertsstatsinstituttet var myntet på ro-ro passasjerskipstrafikk mellom EU / EØS-stater på den ene side og tredjeland i Østersjøområdet på den andre siden, ettersom alvorlige hendelser viste at det var behov for økt sikkerhet og bedre sammarbeid mellom myndigheter. Ved EU-utvidelsen i 2004 har vertsstatsbegrepet mistet mye av sin relevans, og REFIT-øvelsen har vist at man er bedre tjent med å videreføre kontrollregimet gjennom flaggstatskontroll og havnestatskontroll. At tilleggskrav som i dag følger av vertsstatsdirektivet overføres til direktiv 2009/16/EU har også den fordelen at sjekkpunktene og inspeksjonsintervallene integreres i havnestatskontrollregimet hvor infrastrukturen er velkjent, med bl.a. THETIS-databasen for planlegging og registrerering av inspeksjoner. 

Forslaget er relevant og akseptabelt. 

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2016)371
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen