Sikkerhetsregler og -standarder for passasjerskip: endringsbestemmelser

Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/45/EF om sikkerhetsregler og -standarder for passasjerskip

Proposal for Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2009/45/EC on safety rules and standards for passenger ships

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.08.2016

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: V. Sjøtransport

Status

Forslaget er til behandling i Rådet/Europaparlamentet.

Sammendrag av innhold

I tråd med Kommisjonens dagsorden om bedre regulering og REFIT-programmet og som en umiddelbar oppfølgning av kvalitetskontrollen av EU-lovgivningen om passasjerskips sikkerhet har Kommisjonen fremsatt en rekke forslag. Målet med denne revisjonen er å forenkle og strømlinje de nåværende lovrammer for passasjerskips sikkerhet med sikte på i) å opprettholde EU-regler, hvor det er nødvendig og hensiktsmessig, ii) å sikre deres korrekte gjennomførelse og iii) å  fjerne eventuelle overlappende forpliktelser.

KOM (2016) 369 er et av tre forslag i en ny passasjersskipspakke. Forslaget legger opp til en rekke endringer, hvor følgende er av størst betydning:

- Skip under 24 meter fjernes fra virkeområdet. Kommisjonen vil vurdere å utvikle retningslinjer eller standarder basert på funksjonskrav for mindre fartøy og fartøy bygget i andre materialer enn stål og ekvivalente materialer. 

- Virkeområdet til direktivet klargjøres ved at det uttrykkelig sies at aluminium er et ekvivalent material til stål og at offshore servicefartøy for vindmøller samt veteranskip faller utenfor.

- Passasjerskip inndels i klasser som angir de sjøområder de kan operere i. Definisjonen av sjøområder er forenklet ved at referanse til skipbrudne og nødhavn fjernes. Det presiseres også at medlemsstatene har plikt til å publisere en liste over definerte havområder som skal inneholde grensen for hvor EU klasse D skip kan operere.

Vertsstatsinstituttet foreslås fjernet, ref KOM(2016) 371, og overføres til havnestatsregimet. Dette medfører at alle referanser til "vertsstat" fjernes i alle relaterte direktiv. Eksisterende vilkår for nasjonale tiltak for å øke sikkerheten, ekvivalente løsninger og unntak opprettholdes. For å sikre større åpenhet og etterrettelighet, noe som vil være en fordel både for sjøfartsmyndigheter og næringsaktører som ønsker å operere i andre stater, foreslås at notifisering skal gjøres i en ny database.

Forslag til direktiv er harmonisert med  Lisboatraktaten med hensyn til kommisjonens kompetanse til å vedta endringer til direktivet.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Direktiv 2009/45/EC er gjennomført i norsk rett i forskrift 28. mars 2000 nr. 305 om besiktelse, bygging og utrustning av passasjerskip i innenriks fart. Forslaget innebærer en rekke endringer, og vil medføre behov for endring av den nevnte forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslaget medfører ingen grunnleggende nye materielle krav og Kommisjonens vurdering er at forslaget ikke medfører økonomiske konsekvenser av betydning for næringen. 

Forslaget innebærer behov for forskriftsendringer. Endringen av definisjonen på sjøområder kan også bety at det er behov for en ny vurdering av forskriftens krav til sjøområder langs norske kysten som harmoniserer med klassifiseringen av skip (klasse A til D) som direktivet er bygget opp rundt. 

Sakkyndige instansers merknader

Forslaget har vært forelagt hovedorganisasjonene uten at det har kommet inn merknader. Sjøfartsdirektoratet har vært innvolvert i informasjonsinnhentingsfasen av Kommisjonens REFIT-øvelse.

Vurdering

Forslaget er relevant og akseptabelt. 

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: kom(2016)369
Basis rettsaktnr.: 2009/45/EU

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen