Sikkerhetsregler og -standarder for passasjerskip: endringsbestemmelser

Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2017/2108 av 15. november 2017 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/45/EF om sikkerhetsstandarder for passasjerskip

Directive (EU) 2017/2108 of the European Parliament and of the Council of 15 November 2017 amending Directive 2009/45/EC on safety rules and standards for passenger ships

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.08.2016

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: V. Sjøtransport

Status

Direktivet er vedtatt i EU, og siste frist for transformasjon er 21. desember 2019. Direktivet er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen. 

Sammendrag av innhold

Direktiv 2017/2108 er ett av tre direktiver i en ny passasjersskipspakke. Direktivet er et resultat av Kommisjonens REFIT-program. Målet har vært å forenkle og strømlinje de nåværende lovrammer for passasjerskipssikkerhet med sikte på i) å opprettholde EU-regler, hvor det er nødvendig og hensiktsmessig, ii) å sikre deres korrekte gjennomførelse og iii) å  fjerne eventuelle overlappende forpliktelser.

Direktiv 2017/2108 endrer direktiv 2009/45/EC.

Presisering av virkeområde

Direktivet presiserer virkeområdet for annen persontransport og unntar skipstyper som de spesifikke sikkerhetsreglene etter direktiv 2009/45 ikke passer for. Det gjelder seilskip, "tendere" og offshore servicefartøy som frakter industrielt personell. Videre er definisjonene av fritidsfartøy og tradisjonelle skip presisert for bedre harmoni med internasjonale regler og annet EU-regelverk. Videre er det tatt inn en definisjon av ekvivalent materiale til stål, som bl.a. medfører at skip bygget i aluminium, under visse forutsetninger omfattes av direktivet. Bakgrunnen for denne presiseringen er ulik implementering i EØS-området. 

Virkeområdet er begrenset til skip med lengde 24 meter eller større.Grensen på 24 meter er innført fordi reglene er vurdert lite egnet for mindre fartøy. REFIT-øvelsen viste også at de fleste skip under 24 meter blir konstruert i andre materialer enn stål. Det er vedtatt ikke-bindende retningslinjer for konstruksjon av mindre passasjerskip enn 24 meter som medlemsstatene kan velge å bruke. 

Endret definisjon av havområder

Kriteriene "der skipbrudne personer kan ilandsettes" og "nødhavn" er fjernet som en del av definisjonen på havområde C og D. Inndeling i havområdene A, B, C og D består, og baseres på avstand til kystlinjen og sannsynlig signifikant bølgehøyde. Medlemsstatene er fortsatt forpliktet til å dele inn sine kystområder i henhold til dette, og publisere en liste over havområder på administrasjonens nettsider. 

Unntak, likeverdige løsninger og tilleggskrav - Opprettelsen av en database

For å lette framgangsmåten og for å sikre forutsigbarhet og transparans, skal Kommisjonen opprette en database hvor meldte tiltak knyttet til unntak, likeverdige løsninger og tilleggskrav publiseres, og hvor både opprinnelig utkast og tiltakets endelige versjon er tilgjengelig.

Forhold til annet regelverk

Direktivet oppdaterer henvisninger til annet regelverk og fjerner overflødige referanser. Direktivet er videre harmonisert med Lisboatraktaten med hensyn til kommisjonens kompetanse til å vedta endringer til direktivet.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Direktiv 2009/45/EC er gjennomført i norsk rett i forskrift 28. mars 2000 nr. 305 om besiktelse, bygging og utrustning av passasjerskip i innenriks fart. Endringsdirektivet innebærer en rekke endringer, og det er behov for endring av den nevnte forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Direktiv 2017/2108 medfører ingen grunnleggende nye materielle krav og Kommisjonens vurdering er at direktivet ikke medfører økonomiske konsekvenser av betydning for næringen. 

Endringen av definisjonen av havområder gjør at Sjøfartsdirektoratet ser på om inndelingen i havområder langs norskekysten er i tråd med klassifiseringen av skip (klasse A til D) som direktivet er bygget opp rundt. Det er anslått at det vil koste ca kr 200.000 å utvikle en publiserbar kartløsning med inndeling i havområder basert på sannsynlighet for signifante bølgehøyder og avstand til kystlinjen. Kostnaden dekkes innenfor gjeldende budsjett.

Sakkyndige instansers merknader

Direktivet har vært forelagt hovedorganisasjonene uten at det har kommet inn merknader. Sjøfartsdirektoratet har vært innvolvert i informasjonsinnhentingsfasen av Kommisjonens REFIT-øvelse.

Vurdering

Forslaget er relevant og akseptabelt. 

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: kom(2016)369
Rettsaktnr.: 2017/2108
Basis rettsaktnr.: 2009/45/EU
Celexnr.: 32017L2108

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.12.2017
Frist returnering standardskjema: 28.03.2018
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker