sukralose som smaksforsterker

Kommisjonsforordning (EU) 2016/1776 av 6 Oktober om endring av vedlegg II i Europaparlament- og Rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 når det gjelder bruk av Sukralose (E 955) som en smaksforsterker i tyggegummi med tilsatt sukker eller sukkeralkoholer

Commission Regulation (EU) 2016/1776 of 6 October amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of Sucralose (E 955) as a flavour enhancer in chewing gum with added sugars or polyols

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.08.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 09.10.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene

Sammendrag av innhold

Utkast til kommisjonsforordning om tilsettingsforskriften ved at søtstoff godkjennes som smaksforsterker i tyggegummi.

Søtstoff skal vanligvis erstatte sukkerets søthet, men i dette energireduserte produkter er det tilsatt som smaksforsterker under den forutsetningen av at det da ikke bidrar til økt søthet i produktet.

Sukralose har vist seg å være egnet som smaksforsterker i tyggegummi med sukker.

Sukralose har en ADI på 15 mg/kg er ca. 600 ganger søtere enn sukker og er tillat i tyggegummi uten tilsatt sukker med grenseverdi på 3000 mg/kg.

I forslaget til regulering blir sukralose godkjent som smaksforsterker i energireduserte tyggegummi. Maks brukermengde er satt til 1200 mg/kg. Den økte eksponeringen synes ubetydelig, og vil ikke føre til noen økt helsemessig risiko av betydning.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten in norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6.juni 2011 nr.668 om tilsetningsstoffer i næringsmidler

Økonomiske og administrative konsekvenser

I følge søker vil bruken av sukralose heve smaksopplevelsen og smaken vil vare lenger.

Mattilsynet mener at sukralose i tyggegummi vil gi et kvalitetsmessig bedre produkt. Vi kan heller ikke se at endringen vil kunne ha øvrige økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning for forbrukerne og samfunnet for øvrig.

Mattilsynet legger EFSAs vurdering til grunn og anser ikke den økte bruken av sukralose i tyggegummi for å være av helsemessig betydning.

Sakkyndige instansers merknader

 Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Mattilsynet mener at endringen av regelverket i EU ikke vil endre vår fortolkning av næringsmiddelkategori 5.3 tyggegummi. Mattilsynet legger til grunn at endringen ikke medfører økt helsemessig risiko for befolkningen, og anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Annet
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/1776
Basis rettsaktnr.: 1333/2008
Celexnr.: 32016r1776

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.08.2016
Frist returnering standardskjema: 23.09.2016
Dato returnert standardskjema: 22.09.2016
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 05.05.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 82/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist: 10.12.2016
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 05.05.2017
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 22.05.2017

Lenker

Til toppen