Utfyllende bestemmelser til BRRD om minstekrav til opplysninger om finansielle kontrakter omfattet av detaljerte registre

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1712 av 7. juni 2016 som utfyller europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU om et regelverk for gjenoppretting og avvikling av kredittinstitutter og investeringsselskaper hva angår reguleringsmessige tekniske standarder som spesifiserer minstekrav til opplysninger om finansielle kontrakter som bør være omfattet av de detaljerte registre, og forhold hvor dette krav bør gjelde

Commission Delegated Regulation (EU) No 2016/1712 of 7 June 2016 supplementing Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms with regard to regulatory technical standards specifying a minimum set of the information on financial contracts that should be contained in the detailed records and the circumstances in which the requirement should be imposed

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.08.2016

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester og Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.06.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

For å sikre de kompetente myndigheter og krisehåndteringsmyndighetene lett adgang til opplysninger om finansielle kontrakter, som definert i artikkel 2 (1) nr. 100) i krisehåndteringsdirektivet (BRRD - Banking Recovery and Resolution Directive) (2014/59/EU), der den gjeldende krisetiltaksplanen for institusjonen eller konsernet inneholder bestemmelser om krisehåndtering, skal disse myndighetene kreve at institusjonene løpende registrerer et minimum av opplysninger om slike kontrakter.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved henvisning til EU-forordningen. 

Forordningen inneholder utfyllende regler til krisehåndteringsdirektivet. Krisehåndteringsdirektivet er tatt inn i EØS-avtalen med konstitusjonelt forbehold, som innebærer at EØS-forpliktelsen ennå ikke har trådt i kraft. Det forventes at beslutningen trer i kraft i løpet av første halvår 2019. Lovendringer som gjennomfører krisehåndteringsdirektivet i finansforetaksloven kapittel 20 trådte i kraft 1. januar 2019. Finansforetaksloven § 20-5 femte ledd gir Finanstilsynet hjemmel til å kreve at de enkelte foretakene skal ha oppdaterte registre over finansielle kontrakter og etablerte prosedyrer for hurtig å kunne fremlegge en oversikt over foretakets økonomiske og finansielle forhold. Finanstilsynet foreslo i sitt utkast til forskrifter til finansforetaksloven kapittel 20 at forordningen gjennomføres ved inkorporering/henvisning i finansforetaksforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Informasjonen som kreves om finansielle kontrakter antas ikke å gå vesentlig utover det som institusjonene allerede besitter, men kan medføre behov for å systematisere og organisere denne annerledes. Ved en eventuell krisehåndtering vil forordningen sikre at informasjonen er tilgjengelig for tilsyns- og krisehåndteringsmyndighetene og skal medføre bedre og raskere krisehåndtering.

Vurdering

Forordningen er akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2016)3356
Rettsaktnr.: 1712/2016
Basis rettsaktnr.: 2014/59/EU
Celexnr.: 32016R1712

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.06.2016
Frist returnering standardskjema: 27.09.2016
Dato returnert standardskjema: 01.01.2016
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker