Vet - import ferskt kjøtt Botswana

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1248 av 28. juli 2016 om endring av vedlegg II til forordning (EU) nr. 206/2010 som angår opplysninger om Botswana på listen over tredjeland, tredjelandsområder og dele herav, som er godkjent med hensyn til innførsel av fersk kjøtt til EU

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1248 of 28 July 2016 amending Annex II to Regulation (EU) No 206/2010 as regards the entry for Botswana in the list of third countries, territories or parts thereof from which the introduction into the Union of fresh meat is authorised

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 16.08.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.09.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble votert i SCoPAFF 5. juli og publisert på OJ den 29. juli.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer forordning (EU) nr. 206/2010 som gir bestemmelser om vilkår for import av visse levende dyr og ferskt kjøtt derav fra tredjeland til EØS. Endringene angår del 1 av vedlegg II til forordningen som inneholder en liste over tredjeland og deler av tredjeland hvorfra det tillates import til EØS av visse levende dyr og ferskt kjøtt derav.

Botswana er ført opp på denne lista med ulike regioner som igjen er delt opp i veterinære sykdomskontrollsoner (VDZ). Sonene VDZ 6a og VDZ 6b er, av verdens dyrehelseorganisasjon (OIE), anerkjent som områder med fristatus for munn- og klauvsjuke der vaksinasjon praktiseres. Til tross for dette, har det ikke vært tillatt å importere ferskt kjøtt fra disse sonene til EU på grunn av manglende garantier.

EU-kommisjonen har i oktober 2015 gjennomført en inspeksjon i sonene og vurdert at overvåknings og regionaliseringstiltakene nå er tilfredsstillende. De nødvendige garantiene kan dermed gis og det åpnes for import av utbenet ferskt og modnet kjøtt fra visse domestiserte og ville ungulater fra sonene VDZ 6a og VDZ 6b. Vedlegg II del 1 endres tilsvarende.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten medfører en endring av forskrift 23. juli 2010 nr. 1137 om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vil ikke medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Rettsakten vurderes som relevent og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2016/1248/EU
Celexnr.: 32016R1248

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 18.08.2016
Dato for faktisk gjennomføring: 16.08.2016
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 23.08.2016

Lenker

Til toppen