Biocid/pt-11-12/pereddiksyre

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2290 av 16. desember 2016 om godkjenning av pereddiksyre som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttypene 11 og 12

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/2290 of 16 December 2016 approving peracetic acid as an existing active substance for use in biocidal products for product-types 11 and 12

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.12.2016

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.12.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Utkast til rettsakt ble publisert i EU-register 23. november 2016. Rettsakten ble vedtatt 16. desember og publisert i OJ 17. desember 2016.

Sammendrag av innhold

Biocidforordningen – forordning (EU) nr. 528/2012 – har en godkjenningsprosess hvor det aktive stoffet godkjennes på fellesskapsnivå og deretter godkjenning av biocidprodukter nasjonalt. Forordning (EU) nr. 1062/2014 etablerte en liste over aktive stoffer som skal vurderes med sikte på at de kan godkjennes til bruk i biocidprodukter. Denne listen omfatter pereddiksyre. Forordning (EU) 2016/2290 godkjenner pereddiksyre som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttypene 11 og 12.

Produkttype 11 omfatter konserveringsmidler for væsker i kjøle- og prosessystemer. Produkttype 12 omfatter slimbekjempningsmidler.

Ved produktvurderingene skal det tas særlig hensyn til eksponering, risiko og effektivitet som har sammenheng med de bruksområder som inngår i en søknad om godkjenning, men som ikke inngikk i risikovurderingen på fellesskapsnivå. Vedrørende innhold av  hydrogenperoksid, som kan brukes til produksjon av utgangsstoffer til eksplosiver, berører godkjenning av biocidprodukter ikke forordning (EU) nr. 98/2013. Videre skal tas særlig hensyn til profesjonelle brukere.

Godkjenning av produkter omfattet av produkttype 11 er i tillegg underlagt særskilt betingelse;

Det skal tas særlig hensyn til sjøvann i forhold til produkter brukt i gjennomstrømningskjølesystemer. Videre skal det tas særlig hensyn til jord og overflatevann i forhold til produkter benyttet i store åpne resirkulasjonskjøleanlegg.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Biocidforordning (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 10. april 2014 nr. 548 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/2290
Basis rettsaktnr.: 0528/2012
Celexnr.: 32016R2290

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.11.2016
Frist returnering standardskjema: 16.01.2017
Dato returnert standardskjema: 16.01.2017
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 17.03.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 54/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 13.12.2016
Høringsfrist: 27.01.2017
Frist for gjennomføring: 18.03.2017
Dato for faktisk gjennomføring: 18.03.2017
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 21.03.2017

Lenker

Til toppen