Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

BRRD: Endringsbestemmelser om rangering av usikrede gjeldsinstrumenter

Europaparlaments- og rådsdirektiv om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU angående rangeringen av usikrede gjeldsinstrumenter i insolvenshierarki

Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council as regards the ranking of unsecured debt instruments in insolvency hierarchy

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.12.2016

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.06.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Endringsdirektivet er vedtatt i EU. Frist for gjennomføring i nasjonal rett i EU var 29. desember 2018. Endringsdirektivet er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen. 

Sammendrag av innhold

Direktivet endrer BRRD (Banking Recovery and Resoultion Directive), som er krisehåndteringsdirektiver for banker mv. Forslaget innebærer å delvis harmonisere kreditorhierarkiet for berørte foretak gjennom å etablere en ny gjeldsklasse med dårligere prioritet ordinære usikrede seniorobligasjoner. Endringene skal gjelde gjeldsinstrumenter utstedt etter at direktivet er trådt i kraft. Harmoniseringen gjøres gjennom endringer i artikkel 108 i BRRD.

Merknader
Rettslige konsekvenser

BRRD, som dette direktivet endrer, ble tatt inn i EØS-avtalen 9. februar 2018 ved EØS-komiteens beslutning nr 21/2018. Stortinget vedtok i mars 2018 endringer i finansforetaksloven som gjennomfører BRRD. Reglene trer i kraft 1. januar 2019. Norsk konstitusjonelt forbehold kan løftes når Stortinget har samtykket til innlemmelsen, jf. forslag om samtykke i Prop. 8 S (2018-2019), fremmet 2. november 2018. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

 Endringen vil få betydning for usikrede obligasjonseiere i banksektoren ved krisehåndtering og offentlig administrasjon, og vil blant annet kunne gi bedre forutberegnelighet.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2016)853
Basis rettsaktnr.: 2014/59/EU

Norsk regelverk

Høringsstart: 25.06.2019
Høringsfrist: 01.09.2019
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen