BRRD: Endringsbestemmelser om rangering av usikrede gjeldsinstrumenter

Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU angående rangeringen av usikrede gjeldsinstrumenter i insolvenshierarki

Proposal for Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council as regards the ranking of unsecured debt instruments in insolvency hierarchy

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.12.2016

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.06.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Forslaget til endringer av BRRD er til behandling i Rådet/Europaparlamentet.

Sammendrag av innhold

EU-Kommisjonen foreslår endringer i BRRD (Banking Recovery and Resoultion Directive), som er krisehåndteringsdirektiver for banker mv. Forslaget innebærer å delvis harmonisere kreditorhierarkiet gjennom å etablere en ny aktivaklasse med prioritet etter ordinære usikrede seniorobligasjoner. Endringene skal gjelde obligasjoner utstedt etter at direktivet er trådt i kraft. Harmoniseringen gjøres gjennom endringer i artikkel 108 i krisehåndteringsdirektivet BRRD.

Merknader
Rettslige konsekvenser

BRRD, som dette forslaget endrer, er ennå ikke tatt inn i EØS-avtalen. Både BRRD og disse foreslåtte endringene, når vedtatt i EU og innlemmet i EØS-avtalen, må gjennomføres i norsk rett. Dette regelverket hører sammen med Banklovkommisjonens utredning NOU 2016:23 Innskuddsgaranti og krisehåndtering i banksektoren, som er til behandling i Finansdepartementet.

Økonomiske og administrative konsekvenser

 Endringen vil få betydning for usikrede obligasjonseiere i banksektoren ved offentlig administrasjon, men vil også kunne gi bedre forutberegnelighet.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2016)853
Basis rettsaktnr.: 2014/59/EU

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen