BRRD: Endringsbestemmelser om rangering av usikrede gjeldsinstrumenter

Europaparlaments- og rådsdirektiv om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU angående rangeringen av usikrede gjeldsinstrumenter i insolvenshierarki

Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council as regards the ranking of unsecured debt instruments in insolvency hierarchy

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.12.2016

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.06.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Endringsdirektivet er vedtatt i EU. Frist for gjennomføring i nasjonal rett i EU var 29. desember 2018. Endringsdirektivet er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen. 

Sammendrag av innhold

Direktivet endrer BRRD (Banking Recovery and Resolution Directive), som er krisehåndteringsdirektivet for banker mv. Forslaget innebærer å delvis harmonisere kreditorhierarkiet for berørte foretak gjennom å etablere en ny gjeldsklasse med lavere prioritet enn ordinære usikrede seniorobligasjoner. Endringene skal gjelde gjeldsinstrumenter utstedt etter at direktivet er trådt i kraft. Harmoniseringen gjøres gjennom endringer i artikkel 108 i BRRD.

Merknader
Rettslige konsekvenser

BRRD, som dette direktivet endrer, ble tatt inn i EØS-avtalen 9. februar 2018 ved EØS-komiteens beslutning nr 21/2018. Endringer i finansforetaksloven som gjennomfører BRRD trådte i kraft 1. januar 2019. 

Endringene av BRRD artikkel 108 innebærer at det i nasjonal lovgivning skal innføres en ny klasse etterstilte gjeldsinstrumenter som kan benyttes til å oppfylle minstekravet til summen av ansvarlig kapital og konvertibel gjeld (MREL), jf. finansforetaksloven § 20-9. Vilkårene som instrumentene må oppfylle fremgår av artikkel 108 nr. 2 og er foreslått gjennomført i ny § 20-32 i finansforetaksloven. Den opprinnelige kontraktsfestede løpetiden skal være minst ett år. Instrumentene skal ikke være derivater eller inneholde innebygde derivater. Videre skal det eksplisitt refereres til den lavere prioriteten etter nasjonal lovgivning i låneavtalen og i et eventuelt prospekt.

Lovendringen krever stortingsbehandling, og Stortingets samtykke er derfor nødvendig for innlemmelse av rettsakten i EØS-avtalen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det er antatt at gjennomføring av direktivet ikke vil medføre økonomiske eller administrative konsekvenser for det offentlige. Endringen vil få betydning for usikrede obligasjonseiere i banksektoren ved krisehåndtering og offentlig administrasjon, og vil blant annet kunne gi bedre forutberegnelighet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2016)853
Rettsaktnr.: 2017/2399/EU
Basis rettsaktnr.: 2014/59/EU
Celexnr.: 32017L2399

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.01.2017
Frist returnering standardskjema: 12.01.2017
Dato returnert standardskjema: 06.02.2017
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 25.06.2019
Høringsfrist: 01.09.2019
Frist for gjennomføring:

Lenker