Forsiden

Endring av direktiv 75/324/EØF - aerosolbeholdere

Direktiv (EU) 2016/2037 av 21. november 2016 om tillatt maksimaltrykk i aerosolbeholdere og bestemmelser om merking for å tilpasse disse Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger

Commission Directive (EU) 2016/2037 of 21 November 2016 amending Council Directive 75/324/EEC as regards the maximum allowable pressure of aerosol dispensers and to adapt its labelling provisions to Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.12.2016

Spesialutvalg: Samfunnssikkerhet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Justis- og beredskapsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: VIII. Trykkbeholdere

Status

Rettsakten ble vedtatt 21. november 2016 og publisert i Official Journal 22. november 2016.

Sammendrag av innhold

Direktiv (EU) 2016/2037 endrer, på bakgrunn av den tekniske utviklingen som har funnet sted, direktiv 75/324/EØF av 20. mai 1975 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om aerosolbeholdere (spraybokser). Direktiv 75/324/EØF fastsetter bestemmelser om markedsføring av aerosolbeholdere. Direktivet harmoniserer sikkerhetskravene til aerosolbeholdere, herunder kravene om nominelt totalvolum, fylling og andre trykkfarer og merkingskrav til aerosolbeholdere som faller inn under virkeområdet og markedsføres i henhold til direktivets bestemmelser.

Tekniske fremskritt og innovasjon har i de senere årene ført til utvikling av aerosolbeholdere med innovative ikke-brannfarlige drivmidler, primært komprimerte gasser som nitrogen, trykkluft eller karbondioksid. Det nåværende tillatte maksimaltrykket i aerosolbeholdere, som fastsatt i direktiv 75/324/EØF, begrenser imidlertid utviklingen av aerosolbeholdere med ikke-brannfarlige drivmidler fordi det har en negativ innvirkning på sprayeffektiviteten til slike aerosolbeholdere i hele deres levetid. Mer spesifikt, fører fallende trykk i slike aerosolbeholdere under bruk til en mindre effektiv uttømming av innholdet og til en merkbar forringelse av yteevnen.

Ved Kommisjonens direktiv 2008/47/EF ble det tillatte maksimaltrykket i aerosoler med et ikke-brannfarlig drivmiddel hevet fra 12 til 13,2 bar, som på det daværende tidspunkt  var det maksimaltrykket som gjorde det mulig å garantere sikkerheten. Ytterligere tekniske fremskritt og innovasjon gjør det imidlertid mulig og foreta en ytterligere tilpassning av denne grensen, uten at det påvirker sikkerheten ved disse aerosolbeholderne. Det er derfor mulig å tillate en ny økning for å forbedre utstrømningshastigheten og kvaliteten av denne typen aerosolbeholdere og slik skape større og mer effektive valg for forbrukere.

Økningen av det tillatte trykket i aerosolbeholdere med et ikke-brannfarlig drivmiddel, vil gi produsentene større valgmuligheter og mulighet til å bruke slike aerosolbeholdere til flere bruksformål. Den vil derfor gjøre det mulig i størst mulig omfang å skifte fra brannfarlige til ikke-brannfarlige drivmidler og dermed forbedre aerosolbeholdernes effektivitet og miljøresultater og samtidig garantere de nåværende sikkerhetsnivåene som fastsatt i direktiv 75/324/EØF.

Ved forordning (EF) nr. 1272/2008 harmoniseres klassifiseringen og merkingen av stoffer og stoffblandinger i EØS-området. Selv om merkingsbestemmelsene i direktiv 75/324/EØF allerede er blitt tilpasset forordningen ved Kommisjonens direktiv 2013/10/EF er en ytterligere tilpasning nødvendig for å ta høyde for endringene som er fastsatt ved Kommisjonens forordning (EU) nr. 487/2013 av 8. mai 2013 om endring av forordning (EF) nr. 1272/2008. Det er hensiktsmessig å skape større juridisk klarhet og sammenheng med merkingskravene i forordning (EF) nr. 1272/2008, uten å pålegge noen nye forpliktelser.

Merknader

Gjeldende norsk lovgivning:
Rettslige konsekvenser

Direktiv 75/324/EØF med senere endringer er gjennomført i forskrift av 1. mars 1996 nr. 229 om aerosolbeholdere. Gjennomføring av direktiv (EU) 2016/2037 i norsk rett vil skje ved endringer i forskrift om aerosolbeholdere. Forskriften må endres slik at det økte tillate trykket for aerosolbeholdere med ikke-brennbare drivmidler fremkommer. Det må også vurderes om det er behov for endring i forskriftens vedlegg 2.2 om merking.

Direktiv (EU) 2016/2037 fastslår at medlemslandene senest 12. desember 2017 skal ha vedtatt direktivets bestemmelser nasjonalt. Ikrafttredelse skal skje fra 12. februar 2018.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av direktiv (EU)  2016/2037 antas ikke å ha vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser. Økningen av tillatt maksimaltrykk i aerosolbeholdere med ikke-brannfarlige drivmidler gir ingen nye forpliktelser for produsentene. Direktivet har derfor ingen overgangsperiode. Det samme gjelder merkingskravene som er gitt for å skape større juridiske klarhet og sammenheng med merkingskravene i forordning (EF) 1272/2008 om klassifisering og merking av stoffer og stoffblandinger, som er gjennomført i forskrift 16. juni 2012 nr. 622 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP).

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relavant og akseptabel. Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren og er ikke behandlet i Spesialutvalget for samfunssikkerhet.

Vurdering

Rettsakten er vudert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/2037/EU
Basis rettsaktnr.: 1974/324/EØF
Celexnr.: 32016L2037

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.11.2016
Frist returnering standardskjema: 06.01.2017
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker