Leketøy/vedleggII/bly

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver:

KOM(2016) 650 final - Rådsdirektiv (EU) xxxx/xx av xx om endring av vedlegg II til Europaparlaments og rådsdirektiv 2009/48/EF om sikkerhetskrav til leketøy med henblikk på vedtak om tilpasning til den tekniske utvikling for så vidt angår bly

COM(2016) 650 final – Council Directive xxxx/xx of xx amending, for the purpose of adapting to technical progress, Annex II to Directive 2009/48/EC of the European Parliament and of the Council on the safety of toys, as regards lead

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.12.2016

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 02.12.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XXIII. Leketøy

Status

Utkastet ble publisert i EU registeret 9. september 2016.

Sammendrag av innhold

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhet ved leketøy regulerer fysiske og mekaniske egenskaper, kjemiske, elektriske og støyende egenskaper, samt antennelighet, hygiene og radioaktivitet til leketøy. Videre stilles det krav til merking og dokumentasjon for leketøy som skal omsettes, og sporbarhet i forsyningskjeden. Direktiv 2009/48/EF inneholder migrasjonsgrenser for leketøy eller bestanddeler av leketøy for en rekke grunnstoff, herunder bly, i tørt, sprøtt, pulverliknende eller bøyelig leketøymateriale, i flytende eller klebrig leketøymateriale og i avskrapet leketøysmateriale. I dagens regelverk er grenseverdiene for bly 13,5 mg/kg i tørt leketøysmateriale, 3,4 mg/kg i flytende leketøysmateriale og 160 mg/kg for avskrapet leketøysmateriale. Migrasjonsgrensene for bly er nå foreslått endret ved direktiv (EU) xx/xx  til følgende; 2,0 mg/kg i tørt, sprøtt, pulverliknende eller bøyelig leketøysmateriale, 0,5 mg/kg i flytende eller klebrig leketøysmateriale og 23 mg/kg i avskrapet leketøysmateriale.

Bakgrunnen for forslaget er nyere vitenskapelige resultater som tilsier behov for revidering av eksisterende bestemmelser og videre strengere migrasjonsgrenser for bly i leketøy for å beskytte barn. Herunder er det tatt i betraktning at barn også utsettesfor bly fra andre kilder enn leketøy. Eksponering for selv små mengder bly kan forårsake neurotoksisitet, dvs skader på nervesystemet og hjernen og især medføre læringsvansker.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten – direktiv 2009/48/EF – er innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 127/2012 og gjennomført ved forskrift 18. november 2013 nr. 1403 om sikkerhet ved leketøy (leketøyforskriften). En gjennomføring av det foreslåtte direktivet vil skje ved endring av leketøyforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten er vurdert til ikke å ha særskilte økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over arbeid med gjennomføringsforskrift.

Sakkyndige instansers merknader

Direktoratet for samfunnssikkerhet (DSB) og Miljødirektoratet deltar i EUs arbeidsgruppe i tilknytning til dette regelverket. Utkast til posisjonsnotat for forslaget ble også oversendt Justis- og beredskapsdepartementet.

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Rådet
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2016)0650
Basis rettsaktnr.: 2009/0048

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: