Forsiden

Narkotikaprekursorer

Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2016/1443 av 29. juni 2016 om endring av Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 273/2004 og Rådets forordning (EF) nr. 111/2005 om opptak av narkotikaprekursorer på listen over registrerte stoffer

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1443 of 29 June 2016 amending Regulation (EC) No 273/2004 of the European Parliament and of the Council and Council Regulation (EC) No 111/2005 as regards the inclusion of certain drug precursors in the list of scheduled substances

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.12.2016

Spesialutvalg: Helse

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 14.12.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XIII. Legemidler

Status

Sammendrag av innhold

Forordning 2016/1443, som dette EØS-notatet omhandler, innebærer at de to stoffene "chloroephedrin" og "chloropseudoephedrin", føres opp på listene, kategori 1, over narkotikaprekursorer i forordning 273/2004 og forodning 111/2005. Forordning 273/2004 gjelder handel med narkotikaprekursorer i EU/EØS mens forordning 111/2005 gjelder handel med narkotikaprekursorer mellom EU og tredjeland. Forordning 273/2004 er implementert i norsk rett ved "forskrift 2. desember 2010 nr. 156 om gjennomføring av forordning (EF) nr. 273/2004 og forordning (EF) nr. 1277/2005 om narkotikaprekursorer". Per i dag er ikke forordning 111/2005 vurdert som EØS-relevant og denne forordningen er derfor ikke implementert i norsk rett.

Stoffene "chloroephedrin" og "chloropseudoephedrin" kan konverteres til det narkotiske stoffet methamphetamin, og dette også er påvist skjedd på EØS-området gjentatte ganger siden 2013. På bakgrunn av høy risiko for at stoffene konverteres til et narkotisk stoff samt det forhold at det er begrenset lovlig handel med stoffene, er stoffene ført opp på listene over narkotikaprekursorer med den følge at handelen med stoffene blir regulert.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Oppføring av stoffene "chloroephedrin" og "chloropseudoephedrin" må føres på listene over narkotikaprekursorer for å tas inn i norsk rett. Dette gjøres ved en endring av "forskrift 2. desember 2010 nr. 156 om gjennomføring av forordning (EF) nr. 273/2004 og forordning (EF) nr. 1277/2005 om narkotikaprekursorer" og "forskrift 17. februar 2006 nr. 263 om stoffer som kan brukes ved ulovlig fremstilling av narkotika" .

Sakkyndige instansers merknader

Statens legemiddelverk anser det nye regelverket som positivt.

Rettsakten behandles i EØS-spesialutvalget for helse, der Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Utenriksdepartementet er representert.

Vurdering

Forordning 2016/1443 anes som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/1443
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32016R1443

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.12.2016
Frist returnering standardskjema: 16.12.2016
Dato returnert standardskjema: 16.12.2016
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 23.03.2018
Nummer for EØS-komitebeslutning: 50/2018
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker