Plantevernmidler - Arbeidsfordeling

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/243 av 10. februar 2017 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 686/2012 når det gjelder medlemsstat som medrapportør for det aktive stoffet metaldehyd

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/243 of 10 February 2017 amending Implementing Regulation (EU) No 686/2012 as regards the co-rapporteur Member State for the active substance metaldehyde

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.12.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.03.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 07.07.2017.

Sammendrag av innhold

Forordningen endrer forordning (EU) nr.686/2012 ved at Østerrike erstatter Tyskland som co-rapportør for det aktive stoffet metaldehyd i forbindelse med vurdering av regodkjenningen av dette stoffet. Gjeldende godkjenning for metaldehyd utløper 31. desember 2021. 

Merknader

Når aktive stoffer blir godkjent etter reglene i forordning (EU) nr. 1107/2009, blir det gitt godkjenning for en periode på inntil ti år med unntak av lav-risikostoffer som kan få noe lengre godkjenning. Godkjente aktive stoffer blir ført opp på liste i forordning (EU) nr. 540/2011. I den forordningen fremkommer også utløpsdato for godkjenning. Søknader om fornyelse av godkjenning skal sendes senest tre år før utløpet av tidligere godkjenning. For aktive stoffer som har en godkjenning  som utløper senest 31. desember 2021, er arbeidet med revurderingene av stoffene fordelt mellom EØS-medlemslandene. Forordning (EU) nr. 686/2012 navngir hvert enkelt aktivt stoff som skal revurderes, og tildeler en rapportør og en co-rapportør for hvert stoff.


Rettslige konsekvenser

Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler  ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for Mattilsynet eller andre virksomheter.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section "Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/243
Basis rettsaktnr.: 1107/2009
Celexnr.: 32017R0243

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.12.2016
Frist returnering standardskjema: 12.04.2017
Dato returnert standardskjema: 17.03.2017
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.07.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 133/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen