Tillatelse til heving av anrikingsgrensene for visse viner fra Tyskland og Ungarn

Kommisjonsgjennomføringsforordning (EU) 2016/2147 av 7. desember 2016 om tillatelse til å heve anrikingsgrensene for vin som framstilles av druer som er høstet i 2016 i visse vindyrkingsregioner i Tyskland og i alle vindyrkingsregionene i Ungarn

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/2147 of 7 December 2016 authorising an increase of the limits for the enrichment of wine produced using the grapes harvested in 2016 in certain wine-growing regions of Germany and in all wine-growing regions of Hungary

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.12.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.01.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Protokoll 47 om opphevelse av tekniske hindringer for handel med vin

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Forordningen skal følge "hurtigprosedyren". 

Tyskland og Ungarn har med hjemmel i forordning (EU) nr. 1308/2013, vedlegg VIII del I punkt A.3 søkt om at grensen for økning av alkoholinnholdet i vin, forhøyes for som framstilles av druer som er høstet i 2016 i visse vindyrkingsregioner i Tyskland og i alle vindyrkingsregionene i Ungarn. Bakgrunnen for søknaden er at værforholdene i 2016 var usedvanlig ugunstige for druehøsten. Søknadene innvilges i denne forordningen. Forordningen "står på egne ben" og endrer verken forordning (EU) nr. 1308/2013 eller de ulike gjennomføringsforordningene om vin.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endring i forskrift 21. mars 2013 nr. 370 om vin (vinforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet kan ikke se at rettsakten vil medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning verken for norske virksomheter, forbrukere eller myndighetene sammenliknet med dagens rettstilstand.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert i Spesialutvalget for matområdet, der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet,  Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet mener at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2147/2016
Basis rettsaktnr.: 32013R1308
Celexnr.: 32016R2147

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.12.2016
Frist returnering standardskjema: 20.01.2017
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 02.01.2017
Høringsfrist: 12.02.2017
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen