Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Toys/BPA

Kommisjonsdirektiv (EU) 2017/898 av 24. mai 2017 om endring av tillegg C til vedlegg II til Europaparlaments og rådsdirektiv 2009/48/EF om sikkerhetskrav til leketøy med henblikk på vedtak av spesifikke grenseverdier for kjemikalier anvendt i leketøy for så vidt angår bisfenol A

Commission Directive (EU) 2017/898 of 24 May 2017 amending, for the purpose of adopting specific limit values for chemicals used in toys, Appendix C to Annex II to Directive 2009/48/EC of the European Parliament and of the Council on the safety of toys, as regards bisphenol A

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.12.2016

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 20.12.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XXIII. Leketøy

Status

Forslaget til rettsakten ble publisert i EU registeret 25. november 2016. Rettsakten ble vedtatt 24. mai 2017 og publisert i OJ 25.5.2017. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 22. september 2017, og gjennomført i Norge 6. november 2017.

Sammendrag av innhold

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhet ved leketøy regulerer fysiske og mekaniske egenskaper, kjemiske, elektriske og støyende egenskaper, samt antennelighet, hygiene og radioaktivitet til leketøy. Videre stilles det krav til merking og dokumentasjon for leketøy som skal omsettes, og sporbarhet i forsyningskjeden. Tillegg C omhandler særlige grenseverdier for kjemikalier i leketøy beregnet på å brukes av barn under 36 måneder eller i annet leketøy beregnet på å puttes i munnen.

Bisfenol A er allerede omfattet av tillegg C i vedlegg II i direktiv 2009/48/EF. Gjeldende grenseverdi er 0,1 ml/l (migrasjonsverdi), denne er fastsatt med bakgrunn i tolerabelt daglig inntak (TDI) for bisfenol A. Ved kommisjonsdirektiv (EU) 2017/898 settes denne grenseverdien til 0,04 ml/l (migrasjonsverdi). Begrunnelsen for strengere verdi er nye data om bisfenol A og mer utviklede metoder som har medført at TDI er endret.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten – direktiv 2009/48/EF – er innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 127/2012 og gjennomført ved forskrift 18. november 2013 nr. 1403 om sikkerhet ved leketøy (leketøyforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endringer i leketøyforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten er vurdert til ikke å ha særskilte økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over arbeid med gjennomføringsforskrift.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Direktoratet for samfunnssikkerhet (DSB) og Miljødirektoratet deltar i EUs arbeidsgruppe i tilknytning til dette regelverket.

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/0898
Basis rettsaktnr.: 2009/0048
Celexnr.: 32017L0898

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.12.2016
Frist returnering standardskjema: 12.01.2017
Dato returnert standardskjema: 12.01.2017
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 22.09.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 177/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 23.03.2017
Høringsfrist: 05.05.2017
Frist for gjennomføring: 26.11.2018
Dato for faktisk gjennomføring: 06.11.2017
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 16.11.2017

Lenker

Til toppen