BAT NFM

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1032 av 13. juni 2016 som etablerer konklusjoner for beste tilgjengelige teknikker (BAT-konklusjoner) i henhold til Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU om industriutslipp (IED) for produksjon av ikke-jernholdige metaller

Commission Implementing Decision (EU) 2016/1032 of 13 June 2016 establishing best available techniques (BAT) conclusions, under Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council, for the non-ferrous metals industries

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.02.2016

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 07.10.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

Rettsakten ble vedtatt 13. juni 2016.

Sammendrag av innhold

EU har vedtatt en ny BAT-konklusjon som gjelder for produksjon av ikke-jernholdige metaller.

Direktiv 2010/75/EU (industriutslippsdirektivet, IED) erstatter direktiv 2008/1/EF om integrert forebygging og bekjempelse av forurensning (IPPC-direktivet). Industriutslippsdirektivet trådte i kraft i EU 6. januar 2013. Bruk av beste tilgjengelige teknikker (Best Available Techniques - BAT) til å forebygge og begrense forurensning er et grunnleggende prinsipp i direktivet. EU utarbeider BAT-referansedokumenter (BREF) hvor det framgår hva som kan regnes som beste tilgjengelige teknikker. BREF utarbeides i samsvar med artikkel 13 i direktivet. Den viktigste delen av BREF er BAT-konklusjonene, som vedtas gjennom en komiteprosedyre med medlemslandene, jf. artikkel 75 ("artikkel 75-komiteen"), og som publiseres som juridisk bindende rettsakter (kommisjonsvedtak). BAT-konklusjoner skal ligge til grunn for fastsettelse av vilkår i tillatelser til virksomheter som omfattes av direktivet. Forurensningsmyndigheten skal sikre at vilkår i tillatelser til virksomheter som omfattes av BAT-konklusjoner vurderes og om nødvendig oppdateres, og at virksomhetene overholder disse innen fire år etter at BAT-konklusjoner er offentliggjort, jf. IED Art. 21 pkt 3.

I Norge omfattes 31 virksomheter av BAT-konklusjonene for produksjon av ikke-jernholdig metaller, fordelt slik: Kobber (1), aluminium (13), sink og/eller kadmium (3), ferrolgeeringer (12), nikkel/og eller kobolt (1), og karbon- og grafittelektroder (1).  Virksomhetene ble vurdert i forhold til BAT ved forurensningsmyndighetenes gjennomgang av tillatelser i 2001 – 2004. Forurensningsmyndighetene vil innen fire år vurdere om det er behov for å endre vilkårene som er stilt i de eksiterende tillatelsene i samsvar med de nå vedtatte BAT-konklusjonene.

BAT-konklusjonen for ikke-jernholdige metaller inneholder først en generell del deretter kapitler som omhandler de forskjellige produksjonsmetodene. Gjennom BAT-konklusjonene beskrives teknikker for å redusere diffuse utslipp til luft og vann. BAT-konklusjonene gir også retningslinjer for måleprogram og målinger av ulike stoffer. Dokumentet inneholder også generelle BAT-konklusjoner knyttet til bruk av miljøstyringssystem, energistyringssystem og utnyttelse av overskuddsenergi og støyreduserende tiltak. Noen støvgrenser er skjerpet, og det er introdusert BAT konklusjon for utslipp av kvikksølv til luft. Det samme gjelder utslippsgrenser for en del metaller til vann. Det er også BAT konklusjoner som angir hvilke komponenter bedriftene må inkludere i sine måleprogram til luft og vann. Her er det behov for noen tilpasninger for å være i samsvar med BAT-konklusjonene.

Merknader


Rettslige konsekvenser
Indistriutslippsdirektivet er hjemlet i artikkel 192(1) i EU-traktaten, og ble innlemmet i EØS-avtalen 25. september 2015, og trådte i kraft i EØS 1. august 2016. Direktivet er gjennomført gjennom endringer av forurensningsforskriften og avfallsforskriften. I forurensningsforskriften er det lagt opp til at BAT-konklusjoner som er tatt inn i EØS-avtalen skal legges til grunn ved fastsetting av vilkår i tillatelsene. Nye BAT-konklusjoner vil ikke kreve forskriftsendring. Rettsakten grupperes derfor i Gruppe 3.

Økonomiske og administrative konsekvenser
På det nåværende tidspunkt kan ikke kostnadene knyttet til tilpasning til kravene fastslås ettersom myndighetene ikke har oversikt over tilpasninger virksomheten eventuelt må gjøre. Virksomhetene vil innen kort tid bli pålagt å redegjøre for egen situasjon herunder behov for tiltak for å samsvare med kravene i BAT-konklusjonene, og etter en slik gjennomgang kan vi anslå eventuelle økonomiske konsekvenser for virksomhetene. Det er antatt at gjennomføring ikke vil innebære vesentlig økte administrative byrder.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for miljø, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Kommisjonsbeslutningen anses som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Miljødirektoratet har avholdt møter med bransjene dette er relevant for, og er i ferd med å ta BAT-konklusjonenen inn i reviderte tillatelser.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2016)1032
Rettsaktnr.: 2016/1032/EU
Basis rettsaktnr.: 2010/75/EU
Celexnr.: 32016D1032

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.07.2016
Frist returnering standardskjema: 25.10.2016
Dato returnert standardskjema: 12.10.2016
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker