BAT konklusjoner for avfallsbehandling

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1147 av 10. august 2018 om etablering av BAT-konklusjoner for avfallsbehandling etter europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU

Commission Implementing Decision (EU) 2017/1147 of 10. August 2018 establishing best available techniques (BAT) conclusions for waste treatment, under Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.02.2016

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Rettsakten ble vedtatt 10. august 2018.

Sammendrag av innhold

Direktiv 2010/75/EU (industriutslippsdirektivet) erstatter direktiv 2008/1/EF om integrert forebygging og bekjempelse av forurensing (IPPC-direktivet). Industriutslippsdirektivet trådte i kraft i EU 6. januar 2013. I 2016 ble det vedtatt at det skulle føyes til EØS-avtalen. Det trådde i kraft i Norge fra 1. august 2016, og skal gjennomføres i norsk rett. Bruk av beste tilgjengelige teknikker (Best Available Techniques – BAT) til å forebygge og begrense forurensning er et grunnleggende prinsipp i direktivet. Direktivet bestemmer at BAT-konklusjoner skal være referanse når det skal settes vilkår for tillatelse som omfattes av direktivet. EU utarbeider BAT-referansedokumenter (BREF) hvor det fremgår hva som kan regnes som beste tilgjengelige teknikker for industrivirksomhet. BREF utarbeides i samsvar med artikkel 13 i direktivet.

BAT-AEL i BAT-konklusjonene er juridisk bindende og er en egen rettsakt (Commission Implementing Decision/Kommisjonsvedtak). Dette dokumentet inneholder de deler av at BREF som beskriver og vedtar konklusjoner om BAT for en sektor.

Fra det tidspunkt en ny BAT-konklusjon publiseres, må tillatelse etter forurensingsloven som omfattes av BAT-konklusjonen vurderes og om nødvendig oppdateres. Vilkårene må overholdes av virksomheten innen fire år etter at BAT-konklusjonen er offentliggjort, jf. IED Art. 21 pkt. 3. Det må også tas stilling til om avfallsforskriften behøver å endres for å harmonisere med BAT-konklusjonene.

Det er blant annet vedtatt BAT-konklusjoner som, i forhold til regulering i dagens tillatelser, krever vesentlig lavere grense for totalt organisk karbon (TOC) til vann for visse bransjer, hyppigere målefrekvens av utslipp til vann og luft, og grenser for nye komponenter for utslipp til både vann og luft. BAT-konklusjonene indikerer at det er behov for flere endringer av vilkår i tillatelser, og at særlig bransjen for behandling av farlig avfall må gjennomføre flere tiltak for å oppfylle disse.

Forurensningsmyndighetene vil i løpet av 2019 igangsette arbeid med å tolke og implementere BAT-konklusjonene. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Kan medføre endringer av avfallsforskriften.

Endrede krav tas inn i tillatelser gitt etter forurensningsloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

I Norge er det tidligere anslått at ca. 200-500 virksomheter omfattes av BAT-konklusjonene for avfallsbehandling (avfallshåndtering). Forurensningsmyndighetene må se nærmere på BAT-konklusjonenes omfang for å vurdere hvor mange anlegg som er omfattet. På nåværende tidspunkt kan ikke kostnadene knyttet til tilpasning til kravene fastslås ettersom myndighetene ikke har oversikt over tilpasninger den enkelte virksomhet eventuelt må gjøre. Det vil derimot kreve administrative ressurser fra myndighetene i forbindelse med å vurdere oppfyllelse av BAT-konklusjoner og å oppdatere krav i henhold til BAT-konklusjonene. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren.

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Miljødirektoratet er i gang med å kartlegge hva slags endringer som må gjøres i tillatelsene for avfallsanlegg, men det vil i hovedsak omfatte utslippsgrenser, og målekrav. Stoffer som får grenser som ikke har hatt det tidligere ved norske anlegg er : AOX (adsorbable bound organic halogens), Nitrogen, Fosfor, Fenol, HOI (Hydrocarbon oil index) og cyanid (CN-). Det vil også være nytt med konsentrasjonsgrenser for stoffer som i Norge tidligere kun har hatt totalgrenser.

Det er usikkert om gjennomføring av industriutslippsdirektivet vil innebære økte administrative byrder. Det er for tidlig å anslå konkrete kostnader ved å tilpasse kravene til BAT-konklusjonene

Miljødirektoratet har hatt møter med bransjen (NFFA, Avfall Norge, Norsk industri + noen behandlingsanlegg for farlig avfall. Enkelte andre interesseorganisasjoner ble også invitert: KS bedrift og maskinentreprenørenes forbund (MEF)).

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2018)5070
Rettsaktnr.: 2018/1147
Basis rettsaktnr.: 2010/75/EU
Celexnr.: 32018D1147

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.10.2018
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema: 08.02.2019
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.02.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 23/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker