CLP/9.ATP

Kommisjonen forordning (EU) 2016/1179 av 19. juli 2016 om endring for tilpasning til den tekniske og vitenskapelige utvikling av Europaparlaments og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av kjemikalier

Commission Regulation (EU) 2016/1179 of 19 July 2016 amending, for the purposes of its adaptation to technical and scientific progress, Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.02.2016

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 20.07.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Utkast til rettsakt ble publisert i EU-register 15. februar 2016. Rettsakten ble vedtatt 19. juli og publisert i OJ 20. juli 2016. Norge deltar i de aktuelle gruppene i tilknytning til arbeid med gjennomføring og utvikling av CLP-regelverket, herunder faglige innspill og som ansvarlig for stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter. Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Miljødirektoratet er ansvarlig myndighet (Competent Authority) for CLP i Norge.

Sammendrag av innhold

Forordning (EF) nr. 1272/2008 gir regler for klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forordningen). CLP-forordningen erstattet direktivene 67/548/EØF om klassifisering og merking av stoffer og 1999/45/EF om klassifisering og merking av stoffblandinger.

Gjennom forordning (EU) 2016/1179 endres CLP-forordningen følgende;
Forslag til ny og oppdatert harmonisert klassifisering og merking av visse stoffer er vurdert av det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA). Vedlegg VI til CLP oppdateres med ny fareklassifisering for en rekke stoffer. For stoffet bly introduseres en spesifikk konsentrasjonsgrense på > 0,03% for pulverform og en generisk konsentrasjonsgrense på > 0,3% for massiv form. Miljøfareklassifiseringen for kobberstoffer er noe moderert i forhold til ECHAs anbefaling.

Del 3 i vedlegg VI til forordning (EU) nr. 1272/2008 inneholder to lister med harmonisert klassifisering og merking av farlige stoffer. Stoffene i tabell 3.1 er klassifisert og merket etter kriterier i forordning (EU) nr. 1272/2008. Stoffene i tabell 3.2 er klassifisert og merket etter kriterier i direktiv 67/548/EØF. Siden direktiv 67/548/EØF er opphevet med effekt fra 1. juni 2015 bør tabell 3.2 i del 3 i vedlegg VI slettes. For å lette overgangen til full anvendelighet av forordning (EU) nr. 1272/2008 bør ikke opphevelsen få effekt før 1. juni 2017.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten – forordning (EF) nr. 1272/2008 – er hjemlet i traktatens artikkel 95 (som er erstattet av artikkel 114 i traktat om Den Europeiske unions virkemåte). Forordning (EF) nr. 1272/2008 ble innlemmet i EØS-avtalen i 2012 og er gjennomført i norsk rett ved forskrift nr. 622 av 16. juni 2012 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forskriften). Nye CLP-rettsakter gjennomføres ved endringer i CLP-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten nødvendiggjør endringer i CLP-forskriften. De økonomiske konsekvensene av endringene som foreslås er vurdert til å ikke være vesentlige.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren.

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/1179
Basis rettsaktnr.: 1272/2008
Celexnr.: 32016R1179

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.07.2016
Frist returnering standardskjema: 20.07.2016
Dato returnert standardskjema: 20.07.2016
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 23.09.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 179/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 18.03.2016
Høringsfrist: 29.04.2016
Frist for gjennomføring: 24.09.2016
Dato for faktisk gjennomføring: 24.09.2016
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 28.09.2016