Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/348 av 10. mars 2016 som endrer kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 98/2012 om minste innhold av preparatet av 6-fytase (EC 3.1.3.26) produsert ved hjelp av Komagataella pastoris (DSM 23036) som et fôrtilsetningsstoff til slaktegris (innehaver av godkjenningen Huvepharma EOOD)

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/348 of 10 March amending Commission Implementing Regulation (EU) No 98/2012 as regards the minimum content of the preparation of 6-phytase (EC 3.1.3.26) produced by Komagataella pastoris (DSM 23036) as a feed additive for pigs for fattening (holder of the authorisation Huvepharma EOOD)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.02.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.04.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten følger hurtigprosedyren.

Det søkt om endring i godkjenningen av et 6-fytase-preparat. Preparatet består av et enzym framstilt ved hjelp av en genmodifisert stamme av Komagaetella pastoris DSM 23036, og før het denne stammen Pichia pastoris. Det er allerede godkjent til bruk i fôr til fjørfe, avvent smågris, slaktegris og avlspurker. Det er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Fordøyelsesfremmende stoffer. På bakgrunn av nye forsøk, ba søkeren om at minste tillatte innhold av preparatet i slaktegrisfôr halveres. Flere forsøk viser at denne mengden er tilstrekkelig for å øke avleiringen av fosfor i slaktet og at utskillelsen i gjødsel avtar. EFSAs vurdering viser at den reduserte mengden som tilsettes fôret har ønsket effekt. Det er ingen andre endringer i den opprinnelige godkjenningen av preparatet.

Saken er diskutert i ScoPAFF (EU-kommisjonens faste komite for planter, dyr, næringsmidler og fôr), seksjon fôrvarer og veterinærmedisin. Det var få kommentarer til forslaget, og det ble votert i februarmøtet. Alle stemte for godkjenning av forslaget til rettsakt.  Godkjenningen har varighet til 28. februar 2022.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsaken medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet, da preparatet allerede er i bruk. Fôrindustrien vil spare penger, fordi mengden av preparatet, som er nødvendig å tilsette i slaktegrisfôr for å få ønsket effekt, kan halveres, og slaktegrisfôr er en volumvare. Preparatet har forsatt samme store bruksområde som før.

Sakkyndige instansers merknader

Forordningen har vært vurdert Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Å redusere mengden av et tilsetningsstoff i fôr og likevel få samme effekt er positivt for alle. Industrien sparer kostnader, og hensikten med bruken, som er å bedre fosforfordøyelsen hos slaktegris, er oppnådd med halvert mengde av fytase-preparatet. Å redusere innhold av fosfor i grisegjødsla, som er gunstig for miljøet, oppnår en fortsatt. At 6-fytasen fortsatt har samme store bruksområde gjør det unødvendig  med ulike preparater til samme formål. Det er ikke gjort endringer i minste tillatte mengde av preparatet i fôr til andre dyr enn slaktegris.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/0348
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32016R0348

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.03.2016
Frist returnering standardskjema: 22.04.2016
Dato returnert standardskjema: 22.04.2016
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.07.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 134/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 30.03.2016
Høringsfrist: 12.05.2016
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker