Kommisjonsforordning om statistikker over inntekter og levekår (EU-SILC)

Kommisjonsforordning (EU) 2015/2256 av 4. desember 2015 om endring av forordning (EF) nr. 1893/2003 som gjennomfører europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1177/2003 om fellesskapsstatistikker over inntekter og levekår (EU-SILC) med hensyn til listen over primærmålvariabler

Commission Regulation (EU) 2015/2256 of 4 December 2015 amending Regulation (EC) No 1983/2003 implementing Regulation (EC) No 1177/2003 of the European Parliament and of the Council concerning Community statistics on income and living conditions (EU-SILC) as regards the list of target primary variables

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.02.2016

Spesialutvalg: Statistikk

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXI. Statistikk

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Sammendrag av innhold

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1893/2003 danner det generelle rammeverket for fellesskapsstatistikker over inntekter og levekår (EU-SILC). Statistikken omfatter sammenlignbare og aktuelle tverrsnitts- og forløpsdata for blant annet inntekt og omfang av fattigdom, boforhold og sosial utstøting både på nasjonalt plan og EU-plan. Forordningen er innlemmet i EØS-avtalen vedlegg XXI statistikk og gjennomført i norsk rett som forskrift til statistikkloven.

I forbindelse med gjennomføringen av EU-SILC vedtas det årlige moduler som skal implementeres, i tillegg til de faste variablene som dekkes i undersøkelsen. Den økonomiske utviklingen og forbedrede måleinstrumenter har gjort det nødvendig å revidere forordningen om de faste variablene. Enkelte nye variabler er innført, mens foreldede variabler er fjernet fra listen. Utvalget er basert på erfaringer fra tidligere datainnsamlinger og er begrunnet i fremtidig statistikkbehov.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Statistisk sentralbyrå har deltatt i drøftingene av forslaget. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

De økonomiske og administrative kostnadene forbundet med etterlevelse av forordningen er begrenset og vil bli dekket innenfor Statistisk sentralbyrås ordinære budsjett

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/2256
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32015R2256

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.07.2015
Frist returnering standardskjema: 25.08.2015
Dato returnert standardskjema: 25.08.2015
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: