Markedsmisbruksforordningen (MAR)- utfyllende Kommisjonsforordning forsåvidt gjelder unntak for enkelte offentlige organer og sentralbanker i tredjeland, for indikatorer for markedsmanipulasjon, terskler for visse aktører i klimakvotemarkedet og enke...

Kommisjonenes delegerte forordning (EU) 2016/522 - supplement til Europaparlaments- og rådsforordning om markedsmisbruk (EU) nr. 596/2014 forsåvidt gjelder unntak for enkelte offentlige organer og sentralbanker i tredjeland, for indikatorer for markedsmanipulasjon, terskler for visse aktører i klimakvotemarkedet og enkelte andre supplerende bestemmelser.

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2016/522 supplementing Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council as regards an exemption for certain third countries public bodies and central banks, the indicators of market manipulation, the disclosure thresholds, the competent authority for notifications of delays, the permission for trading during closed periods and types of notifiable managers' transactions

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.02.2016

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester og Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.11.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Forordningen er vedtatt i EU, men foreløpig ikke inntatt i EØS-avtalen. 

Sammendrag av innhold

Forordningen er utfyllende bestemmelser til forordning om markedsmisbruk (EU) nr. 596/2014 (MAR). 

Bestemmelsene omfatter:

  • unntak for visse sentralbanker og andre offentlige institusjoner (også visse tredjeland) fra MAR når de agerer i et marked utfra politiske målsetninger (penge- eller valutapolitikk eller forhold rundt styring av offentlig gjeld)
  • unntak for aktører på klimakvote markedet som har kvoter som i størrelse ligger under angitte minimumsterskler.
  • hvem som skal være nasjonal tilsynsmyndighet mht utsatt underretning om innsideinformasjon
  • enkelte regler om primærinnsiders handel i perioder med innsideinformasjon og meldeplikt forøvrig
  • indikatorer for manipulerende adferd.

Merknader
Rettslige konsekvenser

For å gjennomføre bestemmelsene i norsk rett er man avhengig av gjennomføring av MAR. Vedlegget til MAR Bilag 1, A og B er vesentlige for denne utfyllende forordningen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføringen av forordningen antas ikke å få administrative eller økonomiske konsekvenser av betydning for Finanstilsynet eller andre offentlige myndigheter

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Forordningen er EØS relevant. Det er behov for tekniske tilpasninger for ikrafttredelse av forordningen. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0000/2016
Basis rettsaktnr.: 596/2014
Celexnr.: 32016R0522

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.12.2015
Frist returnering standardskjema: 08.04.2016
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker