Overgangsordning melk/kjøtt Kroatia

Kommisjonsbeslutning (EU) 2016/158 av 4. februar 2016 om overgangsbestemmelser når det gjelder visse virksomheter i kjøtt og melkesektoren i Kroatia

Commision implementing decision (EU) 2016/158 of 4 February 2016 laying down transitional measures as regards certain esteblishments in the meat and milk sector in Croatia

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.02.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 08.04.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen

Sammendrag av innhold

Rettsakten fastsetter et vedlegg med en liste over virksomheter i Kroatia som er gitt en overgangsordning når det gjelder produksjon av melk og kjøtt inntil 30. juni 2016. Overgangsordningen tillater at de listeførte virksomhetene fortsatt kan omsette sine produkter selv om de ikke oppfyller kravene i animaliehygieneforordningen, men kun på det nasjonale marked i Kroatia. Da Kroatia tiltrådte fellesskapet, var det flere virksomheter som ikke oppfylte kravene i animaliehygieneforordningen, noe som medførte at det ble innført en overgangsordning. Kroatia har fortsatt virksomheter som ikke oppfyller kravene, og listen i vedlegget er nå oppdatert. Kroatia skal innen 30. juni 2016 sikre oppfyllelse av kravene i alle landets virksomheter, og i tillegg sørge for at de virksomhetene som etter hvert oppfyller alle kravene, oppføres på listen over godkjente virksomheter og at de som foreløpig ikke oppfyller disse kravene,oppføres på en annen liste

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører ikke behov for å endre norsk regelverk og får ingen praktiske konsekvenser for Norge. Norge utarbeider ikke egne lister på området, men viser til Europakommisjonens hjemmesider hvor virksomhetslistene for de enkelte medlemsstatene oppdateres fortløpende.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten er nøytral i forhold til regelverksforenkling og antas ikke å medføre administrative eller økonomiske konsekvenser.
 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/158/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32016D0158

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.02.2016
Frist returnering standardskjema: 29.03.2016
Dato returnert standardskjema: 29.03.2016
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.07.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 136/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker