Plantevernmiddelrester fo. (EU) 2016/439

Kommisjonsforordningen (EU) 2016/439 av 23. mars 2016 om endring av vedlegg IV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), kalsiumkarbid, kaliumjodid, natriumhydrogenkarbonat, rescalure og Beauveria bassiana stamme ATCC 74040 og Beauveria bassiana stamme GHA.

Commission Regulation (EU) 2016/439 of 23. March 2016 amending Annex IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), calcium carbide, potassium iodide, sodium hydrogen carbonate, rescalure and Beauveria bassiana strain ATCC 74040 and Beauveria bassiana strain GHA.

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.02.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 08.06.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Rettsakten vil endre grenseverdier (MRL) for rester av Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), kalsiumkarbid, kaliumjodid, natriumhydrogenkarbonat, rescalure og Beauveria bassiana stamme ATCC 74040 og Beauveria bassiana stamme GHA.

Disse aktive stoffene er ført opp i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 396/2005. Vedlegg IV er en liste over plantevernmidler (aktive stoffer) som det er bestemt at det ikke er nødvendig å fastsette grenseverdier for. Kriterier for oppføring på listen er at stoffene må være lite giftige.

European Food Safety Authority (EFSA) har i forkant av vedtakene i EU vurdert at disse stoffene er lite giftige. Det var tidligere ikke satt noen spesifikk MRL for Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), kalsiumkarbid, natriumhydrogenkarbonat, rescalure og Beauveria bassiana stamme ATCC 74040 og Beauveria bassiana stamme GHA. MRLenevar derfor automatisk satt lik 0,01 mg/kg.

Alle de aktive stoffene er godkjent i EU og vil fortløpende bli godkjent i Norge når de blir innlemmet i regelverket for plantevernmidler (forordning (EF) nr. 1107/2009. Preparatene med stoffer som ansees som lavrisiko skal vurderes og godkjennes i Norge. Basisstoffer kan brukes uten godkjenning.

EFSAs vurderinger for disse aktive stoffene kan men finne her;

• Cydia pomonella Granulovirus (CpGV); http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/2655.pdf. Dette er et lav risiko produkt.
• Kalsiumkarbid; http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/2419.pdf. Dette er et lav risiko produkt.
• Kaliumjodid; http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/2923.pdf. Dette er et lav risiko produkt.
• Natriumhydrogenkarbonat; http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2069&from=en. http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/2524.pdf. Dette regnes som et basisstoff.
• Rescalure; http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/4031.pdf. Dette er et lav risiko produkt.
• Beauveria bassiana stamme ATCC 74040 og Beauveria bassiana stamme GHA; http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/3031.pdf. Dette er et lav risiko produkt.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten;
    •      ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.
    •      ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert.

Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.
 

Vurdering

Helserisiko er alltid vurdert når stoffer føreres opp på vedlegg IV.

European Food Safety Authority (EFSA) har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs vurderinger blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk vil det da ikke utgjøre noen helsefare for forbrukerne. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivået hvor det påvises en langtidsvirkning eller det minste nivået hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier.

Det blir også tatt hensyn til dyrkingsmetoder og miljø ved vurderingene. Når man gjør undersøkelser av rester av plantevernmidler i en produksjon hvor god landbrukspraksis (GAP) er brukt, vurderer man den høyeste verdien som er påvist i planten. Hvis denne verdien utgjør en helserisiko ved inntak av produktet, vil dette stoffet ikke kunne bli brukt som plantevernmiddel for den gitte produksjonen. Grenseverdiene som settes for plantevernmiddelrester skal ikke være høyere enn nødvendig ut fra et agronomisk behov.

Plantevernmidler som ikke er tillatt brukt i Norge er tillatt brukt enkelte andre steder i verden, og endringer i grenseverdier kan ha betydning for import. Felles grenseverdier med EU for plantevernmiddelrester er viktig både for samhandelen med EU/EØS og for import fra tredjestater.

Mattilsynet vurderer at oppføring av stoffene i vedlegg IV er trygt for forbrukerne i EU og Norge, og at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.
 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/439
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32016R0439

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.04.2016
Frist returnering standardskjema: 20.05.2016
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 03.02.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 15/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 04.03.2016
Høringsfrist: 20.04.2016
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 07.02.2017
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 13.03.2017

Lenker