Steviolglykosid i aromatiserte drikker

Kommisjonsforordning (EU) 2016/479 av 1. april 2016 som endrer vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 om bruk av steviolglykosid (E960) som søtstoff i visse drikker med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker

Commission Regulation (EU) 2016/479 of 1 April 2016 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of steviol glycosides (E 960) as a sweetener in certain energy-reduced or with no added sugars beverages

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.02.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 04.03.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) nr. 1333/2008 regulerer bruk av tilsetningsstoffer som kan brukes til næringsmidler. Vedlegg II til forordningen inneholder en liste over tilsetningsstoffer som kan anvendes til næringsmidler og bruksbetingelser for disse.

I forordningen som foreligger blir søtstoffet steviolglykosid (E960) innført i vedlegg II og godkjent for bruk i underkategori 14.1.5.2 ‘annet’ til næringsmiddelkategori 14.1.5 «kaffe, te, urtete og fruktte…..», med begrensingen: «Kun tillatt i produkter med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker».

Steviolglykosid er et (kalorifritt) søtstoff og kan brukes for å erstatte sukker i visse drikkevarer, og dermed redusere kaloriinnholdet i produktene. Steviolglykosid gir sødme uten å levere ekstra kalorier til det endelige produktet, som tilbyr forbrukerne energireduserte eller uten tilsatt sukker produkter, i samsvar med artikkel 7 i forordning 1333/2008.

EUs risikovurderingsorgan (EFSA) har evaluert steviolglykosid som tilsetningsstoff og etablerte et ADI (anbefalt daglig inntak) på 4 mg/kg kroppsvekt/dag. Med hensyn til et utvidet bruk har EFSA revaluert eksponeringen for steviolglykosid og konkludert med at det ikke er fare for overskridelse av ADI. Med hensyn til at produkter i matvarekategori 14.1.5.2 ikke er ment for konsumpsjon av småbarn, anses den foreslåtte bruken og mengdene av søtstoffet ikke å utgjøre en helsemessig risiko.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet mener at bruk av steviolglykosid i matvarekategori 14.2.5.2 (varme drikker), ikke fører til en økt helsemessig risiko av bekymring. Endringen vil ikke føre til økonomiske eller administrative konsekvenser for næringsmiddelbransjen.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Næring- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet legger til grunn at utvidet bruk av steviolglykosid i matvarekategori 14.1.5.2 ikke medfører økt helsemessig risiko av betydning. Bruk av søtstoffet i denne kategorien gir forbrukerne muligheter til å velge produkter med redusert kaloriinnhold.

På nåværende tidspunkt er Mattilsynet ikke bekymret over bruk av steviolglykosid i mat, men vi bør være oppmerksom på at det stadig kommer nye søknader om bruk av stoffet og at det kan lede til at samlet eksponering kan nærme seg eller overskride ADI.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 479/2016
Basis rettsaktnr.: 1333/2008
Celexnr.: 32016R0479

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.01.2016
Frist returnering standardskjema: 26.02.2016
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.10.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 208/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist: 19.05.2016
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker