Steviolglykosid i sennep

Kommisjonsforordning (EU) 2016/441 av 23.mars 2016 som endrer vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 om bruk av steviolglykosid (E960) som søtstoff i sennep

Commission Regulation (EU) 2016/441 of 23.march 2016 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of Steviol glycosides (E 960) as a sweetener in mustard

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.02.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 04.03.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten innlemmes etter hurtigprosedyren.

Forordning (EU) nr. 1333/2008 regulerer bruk av tilsetningsstoffer som kan anvendes til næringsmidler. Vedlegg II til forordningen fastsetter en unionsliste over tilsetningsstoffer som er godkjent for bruk i matvarer og deres bruksbetingelser. I det utkast til regulering som foreligger blir steviolglykosid (E960) innført i vedlegg II og godkjent for bruk i sennep som hører til næringsmiddelkategori 12.4 (del E).

Steviolglykosid er et kalorifritt søtstoff som kan brukes for å erstatte sukker i produksjon av sennep, noe som gjør det mulig å forlenge sennepens holdbarhet og mikrobiologiske stabilitet (reduksjon av sukkerinnholdet hindrer gjæringsprosess), mens produktet beholder sine sensoriske egenskaper.

Hvis stevioglykosider tillates i sennep, vil det være mulig å utvide utvalget av produkter som inneholder andre søtstoffer enn de som hittil har vært brukt, og med en annen smaksprofil.

EUs risikovurderingsorgan (EFSA) evaluerte steviolglykosid som tilsetningsstoff i 2010 og etablerte et ADI (anbefalt daglig inntak) på 4 mg/kg kroppsvekt/dag (regnet som steviolekvivalenter). Det forslås å tillate 120 mg/kg som søtstoff i sennep. Dette innebærer følgende økning i inntak av E960: fra 0 og opp til 0,133% av ADI i tilfelle av gjennomsnittsforbruk, og mellom 0 og opp til 1,143% av ADI i tilfelle av høyt forbruk. Dette anses å være ubetydelig eksponering for forbrukerne og ikke utgjøre en helsemessig risiko.

Det foreslås derfor å tillate bruk av steviolglykosid (E960) som søtstoff til sennep (næringsmiddelkategori 12.4) med maksimum brukermengde på 120 mg/kg.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet mener at bruk av steviolglykosid i næringsmiddelkategori 12.4 ikke fører til en økt helsemessig risiko av bekymring.

Endringen vil ikke føre til økonomiske eller administrative konsekvenser for næringsmiddelbransjen.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsaktforslaget har vært vurdert i Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Næring- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet legger til grunn at utvidet bruk av steviolglykosid i næringsmiddelkategori 12.4 ikke medfører økt helsemessig risiko av betydning. Bruk av søtstoffet i denne kategorien forlenger produktets holdbarhet og gir forbrukerne mulighet til å velge produkter med redusert kaloriinnhold.

På nåværende tidspunkt er Mattilsynet ikke bekymret over bruk av steviolglykosid i mat, men vi bør være oppmerksom på at det stadig kommer nye søknader om bruk av stoffet og at det kan lede til at samlet eksponering kan nærme seg eller overskride ADI.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 441/2016
Basis rettsaktnr.: 1333/2008
Celexnr.: 32016R0441

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.04.2016
Frist returnering standardskjema: 20.04.2016
Dato returnert standardskjema: 20.04.2016
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 03.06.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 114/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 19.05.2016
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker