Endrede terskelverdier - nytt anskaffelsesdirektiv

Kommisjonens delegerte forordning om endring av Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU vedrørende terskelverdiene for anvendelse av fremgangsmåtene ved inngåelse av kontrakter

Commission Delegated Regulation amending Directive 2014/24/EU of the European Parliament and of the Council in respect of the application thresholds for the procedures for the award of contracts

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 12.01.2016

Spesialutvalg: Offentlige anskaffelser

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XVI Offentlig innkjøp

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder endring av terskelverdiene for offentlige anskaffelser i nytt anskaffelsesdirektiv, direktiv 2014/24/EU.

Det følger av EØS-avtalens bestemmelser om offentlige anskaffelser at avtalepartene skal justere sine terskelverdier hvert annet år. Dette for å ta høyde for svingninger i valutakursene. Tilsvarende forpliktelser følger av WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA-avtalen).

Ifølge prosedyren angitt i direktiv 2014/24/EU, fastsetter Kommisjonen en endringsforordning som pålegger justeringer i terskelverdiene fastsatt i EUR. Nye terskelverdier for perioden 2016 og 2017 er fastsatt i Kommisjonens forordning (EU) 2015/2170 av 24. november 2015. Forordningen trådte i kraft 1. januar 2016 for EU medlemslandene.

Terskelverdiene i anskaffelsesdirektivet endres som følger:

  • Terskelverdiene i artikkel 4 litra a og artikkel 13 (1) litra a endres fra 5 186 000 EUR til 5 225 000 EUR
  • Terskelverdiene i artikkel 4 litra b endres fra 134 000 EUR til 135 000 EUR
  • Terskelverdiene i artikkel 4 litra c og artikkel 13 (1) litra b endres fra 207 000 EUR til 209 000 EUR

EFTAs overvåkingsorgan (ESA) vil omregne disse terskelverdiene til norske kroner. Når forordningen er innlemmet i EØS-avtalen vil ESA offentliggjøre nye norske terskelverdier i EØS tillegget til EU-tidende.

Vurdering

Nytt anskaffelsesdirektiv vil bli gjennomført i Norge i form av en ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Ovennevnte terskelverdier vil bli lagt til grunn i den nye forskriften. Ny terskelverdier svarer for øvrig til nye terskelverdier i det gjeldende anskaffelsesdirektivet, direktiv 2004/18/EF.

Forordningen hører inn under spesialutvalget for offentlige anskaffelser. Forordningen anses EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten faller inn under EFTA-sekretariatets "fast-track"-prosedyre.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2015/2170
Celexnr.: 32015R2170

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Fylker og kommuner

Berører fylker og kommuner i vesentlig grad.

Lenker