Endring av direktiv for kasserte kjøretøy (ELV-direktivet)

Kommisjonsdirektiv 2016/774/EU som endrer vedlegg II til Rådets og Europaparlamentets direktiv 2000/53/EF om kasserte kjøretøy

Commission Directive 2016/774/EU amending Annex II to Directive 2000/53/EC of the European Parliament and of the Council on the end-of-life vehicles

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.01.2016

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: V. Avfall

Status

Forslaget er til behandling i Rådet/Europaparlamentet.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Det innføres mindre endringer i vedlegg II til direktiv 2000/53/EF vedrørende kasserte kjøretøy. Dette gjelder artikkel 4(2)(b) som omhandler materialer og deler som anvendes i kjøretøy som er unntatt forbud mot innhold av gitte metaller omtalt i 4(2)(a). Det har blitt konkludert med at det ikke lenger er behov å forlenge unntak for bruk av bly i unntak 8(h), 8(j) og 10(d), da de omtalt delene uten innhold av bly nå er tilgjengelig på markedet.  

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten (direktiv 2000/53/EF) er innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 162/2001 og gjennomført i Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) § 2-19. Gjennomføring av rettsakten vil skje ved endring av punktene 8(h), 8(j) og 10(d) under vedlegg III i produktforskriften kapittel 2.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringene medfører ingen betydelige økonomiske og administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Det har lenge vært varslet en gjennomgang av unntakene i til forbudet mot disse metallene i de gitte bildelene, og dette er en ventet utvikling. Det er derfor ikke ventet at bransjen vil ha innvendinger mot endringen.

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for miljø, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/774/EU
Basis rettsaktnr.: 2000/53/EF
Celexnr.: 32016L0774

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.01.2016
Frist returnering standardskjema: 25.02.2016
Dato returnert standardskjema: 25.02.2016
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 11.03.2016
Høringsfrist: 22.04.2016
Frist for gjennomføring: