Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/104 av 27. januar 2016 om godkjenningen av et preparat av Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 som et fôrtilsetningsstoff til mindre drøvtyggerarter til slakt og melkeproduksjon (innehaver av godkjenningen Prosol SpA)

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/104 of 27 January 2016 concerning the authorisation of a preparation of Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 as a feed additive for minor ruminant species for fattening and dairy production (holder of the authorisation Proslo SpA)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.01.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.02.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten skal innlemmes etter hurtigprosedyren.

Et tidligere godkjent mikroorganismepreparat har fått utvidet bruksområde som tilsetningsstoff i fôr. Tidligere godkjenning gjelder bruk i fôr til melkeku, storfe til slakt, hest, avlspurker og smågris. Utvidelsen omfatter fôr til mindre drøvtyggerarter både til kjøtt- og melkeproduksjon. Preparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Tarmstabiliserende stoffer. European Food Safety Authority, EFSA, har i sin vurdering av utvidelsen lagt vekt på bruken til andre drøvtyggere, og finner at preparatet også er trygt til det nye formålet. Det er satt grense for minste tillatte innhold i fôret for at preparatet skal ha ønsket effekt. Mengden er forskjellig for dyr i melk- og kjøttproduksjon. Det er ingen andre begrensninger i bruken.

Saken ble votert i EU-kommisjonens faste komite for planter, dyr, næringsmidler og fôr, seksjon fôrvarer i desember 2015. Det var få kommentarer til saken underveis, og det var et enstemmighet om å utvide godkjenningen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten fører til endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. For fôrindustrien er det positivt preparatet får utvidet bruksområde. Produksjon av fôr til mindre drøvtyggerarter som sau og geit, utgjør et lite volum. Ved å kunne brukes samme preparatet i fôrblandinger til disse dyra som til andre drøvtyggere, sparer en ressurser, både arbeidsmessig, med lagerhold og økonomisk.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert i Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Å utvide bruksområdet for et preparatet øker anvendelsen og sparer dermed ressurser for fôrindustrien. Da preparatet er godkjent og brukt til andre drøvtyggere i flere år, er effekten kjent, og virksomhetene kan trygt benytte det i fôrblandinger til de små drøvtyggereartene. Drøvtyggermagen er den samme.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/0104
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32016R0104

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.01.2016
Frist returnering standardskjema: 19.02.2016
Dato returnert standardskjema: 19.02.2016
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.04.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 71/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 24.02.2016
Høringsfrist: 06.04.2016
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker